Oppdatert 25.03.2022: De siste vannprøvene viser 1 koliforme, og kommunen har sendt ut kokevarsel for vann som skal brukes til mat/drikkevann for abonnenter som får vann fra Nommedalselva.

Bakgrunn: Kommunen mottok melding i uke 6 om hendelse i nedslagsfeltet til Nommedalen vannverk, som berører både kommunalt vannverk og det private vannverket sør for Nommedalselva.

På grunn av langvarig kulde er det ingen umiddelbar forurensingsfare av drikkevannet, men når snøsmelting, regn og mildvær inntreffer vil dette få store konsekvenser for drikkevannskvaliteten.

Kommunen har gjort følgende tiltak, gjeldende fra 15.02.2022 og til hendelsen/avviket kan lukkes (det vil si når drikkevannet kan ansees som sikkert):

  1. Intern drøfting om hendelsen: Gjennomført (15.02.2022). Ny drøfting er gjort 24.02.2022, saken følges tett opp fra kommuens side. Møte driftsoperatører 23.03.2022 - laget plan for opprydding i nedslagsfeltet.
  2. Mattilsynet er kontaktet om hendelsen, og tiltaksplan oversendt (15.02.2022)
  3. Dialog med reinbeitedistrikt om å fjerne dyrene (15.02.2022 - kommunen har tatt kontakt). Jevnlige teams-møter om status og oppfølging. 10.03.2022, 28.03.2022
  4. Ukentlige vannprøver fra 21.02.2022. Avvik varsles umiddelbart. Kokepåbud vil kunne iverksettes på kort varsel. Det vil bli tatt vannprøver så lenge forurensingsfaren er tilstede.
  5. Tilsyn av nedslagsfeltet hver 14. dag. Ukentlig ved store avvik på vannprøver. Skredfaren vurderes fortløpende (15.02.2022)
  6. UMS-varsling til abonnenter på både kommunalt - og privat vannverk. Kokevarsel er sendt 28.03.2022
  7. Informasjon på kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende. (Oppdatert 28.03.2022)

 

Kommunen har hatt møte med reinbeitedristrik 36 den 28.03.2022 om status og veien videre. Vannprøvene viser noe avvik, og kokevarsel er sendt ut idag.

Spørsmål kan rettes til Miljø, drift og utviklingsavdelingen, 77719268 (0800-1200)