Kåfjord kommune kan tilby sommerjobb av minst tre ukers varighet til en del skoleungdommer under videregående utdanning, som bor eller har tilknytning, i/til Kåfjord. De som tidligere ikke har hatt sommerjobb i kommunen og har startet videregående utdanning vil bli prioritert. Det kan gjøres unntak på grunn av behov for spesielle kvalifikasjoner.

Arbeidsområder kan være: Vedlikeholdsarbeid på grøntanlegg og annet forefallende arbeid, bibliotek, renhold, sentralbord, aktivitetsvert/turistvert i Olderdalen eller Kåfjorddalen, kostvert/servicemedarbeider på Helsesenteret. Noen kan bli utplassert hos bedrifter/næringsdrivende.

Vi ønsker opplyst ønske om arbeidsområde og arbeidsperiode, om du har sertifikat og evt. disponerer bil, samt språkkunnskaper. Lønn i henhold til tariffavtaler.

Søknaden sendes elektronisk via utlysning på kommunens hjemmeside, med opplysninger om telefonnummer, fødselsdato/-år, adresse, utdanning og kvalifikasjoner.
Søknad kan også sendes pr. e-post til postmottak@kafjord.kommune.no eller Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen.
Søknadsfrist: 29.04.2019.

Link for søknad: Søknadsskjema elektronisk

___________________________________________________________________

Gáivuona suohkan sáhttá fállat unnimusat golmmavahkkosaš geassebarggu muhtun nuoraide geat leat joatkkaskuvlla oahpahusas, ja geat orrot Gáivuonas dahe geain lea gullevašvuohta Gáivutnii. Mii vuoruhit sin geat eai leat ovdal leamaš suohkana

geassebarggus ja geat leat álgán joatkkaskuvlla oahpahussii. Spiehkastagaid lea vejolaš mearridit jus lea dárbu earenoamáš máhtuide.

Vejolaš bargosuorggit: Ruonasbáikkiid dikšut ja iežáge dárbbašlaš bargguid doaimmahit mat ain goasge ihtet, ja doaibmat girjerájus, telefonguovddážis, čorget, turisttaid bálvalit juogo Dálusvákkis dahe Gáivuonvákkis, guossuheaddji/bálvaleaddji dearvvašvuođaguovddážis. Muhtumat gis sáhttet beassat bargui fitnodagaide dahje ealáhusdoaimmaide.

Mii sihtat du dieđihit mainna don siđat bargat, ja leatgo dus biila ja vuodjinkoarta, ja makkár giellamáhtut dus leat. Bálká čuovvu táriffa.
Ohcamuša sáhtát sáddet elektrovnnalaččat almmuhusa bakte mii lea suohkana neahttasiiddus, oktan telefonnummariin ja adreassain, ja dieđuiguin iežat oahpu ja máhtuid birra.
Vejolaš lea ohcamuša sáddet e-boastange dása: postmottak@kafjord.kommune.no dahe dása: Gáivuona suohkan, boastaboksa 74, 9148 Olderdalen.
Ohcanáigemearri: 29.04.2019.

Oza dás