Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du kan søke om startlån i Kåfjord kommune via Husbankens nettside her. Du må logge inn med Bank-Id, om du ikke har dette så ta kontakt med kommunen på telefonnr. oppgitt lengere ned

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. I tillegg til Husbankens renter legges det på 0,25% for å dekke Kåfjord kommunes utgifter til administrasjon av ordningen. Avtale om fastrente kan også inngås.

Kommunens økonomireglement

Lover

Lov om Husbanken
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter

Forskrift om startlån fra Husbanken
Husbankens retningslinjer om lån

 

Henvendelser om startlån kan gjøres til Kåfjord kommune tirsdager og torsdager mellom kl. 10 og 14 på telefonnummer 476 51642.