I sammenheng med prosjektet bedre tverrfaglig samarbeid søker vi nå personer som enten er foresatte/verger eller har andre typer forsørger-roller for barn/unge som har vært igjennom en tverrfaglig prosess med Kåfjord kommune. Dette kan for eksempel være deg som er foresatt til et barn med spesielle behov som har hatt eller har behov for hjelp fra flere ulike kommunale tjenester, eller deg som er foresatt som har opplevd at tiltak har blitt iverksatt for ditt barn som følge av mobbing, rus eller andre lignende forhold. 

Med prosjektet har kommunen som mål å forbedre identifisering og arbeid for utsatte barn og unge. Tverrfaglig samarbeid settes fokus på. I den sammenheng er det svært viktig for prosjektgruppa å samle informasjon fra personer som har stått i situasjoner som beskrevet ovenfor. Vi ønsker å høre din mening, for å gjøre et best mulig arbeid i fremtiden. 

Om du melder deg vil et medlem av prosjektgruppa kontakte deg på telefon for å gjøre avtale. All informasjon som samles inn vil anonymiseres. Spørsmålene vi ønsker å stille vil bli tilsendt i god tid før et intervju, som kan gjøres personlig eller på telefon. Du kan når som helst trekke deg fra deltakelse, også under intervjuet og i etterkant. Spørsmålene som stilles vil omhandle din erfaring med Kåfjord kommune som tjenesteleverandør, samt ditt inntrykk av prosessen du/dere har vært involvert i. Det vil ikke bli skriftliggjort noe som omhandler bakgrunn for tiltak kommunen gjør eller har satt i gang (helseopplysninger, familieforhold og lignende). Du vil få mulighet til å se over notatene som blir gjort i sammenheng med intervjuet, og evt, komme med innspill eller rettelser.

Ta kontakt med prosjektleder Mattis Bårnes om du er interessert i å stille til intervju eller har spørsmål:

E-post: mattis.barnes@kafjord.kommune.no

Telefon: 77719229 / 41514691

Husk å utelate personsensitiv informasjon om du sender e-post.