Informasjon

Oppdatert informasjon 05.12.2017

Veglys

Entreprenøren venter fremdeles på materiell til å få utbedret veglyspunkt på strekningen Olderdalen/ Nomedalen, dette vil bli utført så snart dette ankommer. De ødelagte armaturene er demontert, og nye vil bli montert. Det er også satt inn bestilling på reparasjon av sonen ved Biedebakken- Manndalen, mandag 27.11

Øvrige enkeltpunkt som er mørke langs kommunale veger vil dessverre måtte vente til over jul, da kommunen jobber med løsninger for å kunne utføre enkle tiltak i egen regi. For reparasjon av mørke veglyspunkt langs riks/ og fylkesveger kreves tillatelser fra Statens vegvesen som er vegmydighet for disse vegene. Det jobbes også med å få utbedret disse punktene.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og oppfordrer sterkt alle som ferdes ute i mørket til å bruke refleks!

Kommunen har etterlyst tilbakemelding fra Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune vedrørende vegbelysning langs riks- og fylkesveger, men viser til vedtatte Regional Transportplan for Troms 2018-2029

For spørsmål vedrørende veglys eller melding om feil, ta kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen; 77719268

Informasjon

Viktig melding

Brøyting av kommunale veger og plasser

For å kunne opprettholde god fremkommelighet for utrykningskjøretøy og andre, samt ivareta sikkerhet og god tjenesteyting, ber kommunen om at det så langt det lar seg gjøre ikke parkeres langs kommunale veger. Skader som oppstår på kjøretøy/utstyr som er plassert i vegbane/langs vegskulder i forbindelse med vintervedlikeholdet vil være bileiers ansvar. Kommunen viser til Lov om vegar, §§ 57 og 58 og ber om forståelse for dette.

Spørsmål kan rettes Drift- og utviklingsavdelingen 77719268

Informasjon

Informasjon!

FiksGataMi!

Fiks Gata Mi er et nettsted der publikum kan rapportere inn feil og skader som vedrører alle offentlige veger:  http://fiksgatami.no/

Kommunen vil deretter motta rapporter til postmottak, og vil svare på henvendelser fortløpende og innenfor frister gitt i Forvaltningsloven. Henvendelser som vedrører riks- og fylkesveger vil bli sendt Statens vegvesen.

Ved andre henvendelser vedrørende kommunale veger, ta gjerne kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268 mellom kl. 0700-1600

 

 

 

Informasjon

Informasjon - Oppdatert 14/9-16

Veglys

Etter vedtak i Kåfjord kommunestyre, sak 91/15, ble veglysene tent rundt 15. august.

Kommunen har nå kartlagt mørke punkt, og registerer at det er flere områder som mangler lys. I tillegg vil det være strekk som står på kontinuerlig på grunn av defekt styring. Grunnet vedtatte budsjettramme vil feil dessverre ikke bli utbedret før jul. Dette ber kommunen om forståelse for.

Kommunen anmoder om refleksbruk, som er viktig uavhengig av om vegstrekk er belyst eller ikke.

 

Spørsmål og melding om mørke punkt kan rettes Drifts- og utvliklingsavdelingen, 77 71 92 68

Informasjon

Informasjon

Kantslått

Kantslåtten er dessverre forsinket av ulike årsaker. Kommunen beklager dette på det sterkeste. Entreprenøren vil begynne kantslåtten langs kommunale veger i Kåfjord i løpet av denne uka (uke 34), er den tilbakemeldingen som er gitt.

Informasjon

Informasjon

Gravemeldingsskjema Kåfjord kommune

Skjema for gravemelding/ gravemeldingstillatelse fås ved henvendelse til Drifts- og utviklingsavdelingen;

Telefon 77 71 92 68 eller

e-post: stine.pedersen@kafjord.kommune.no

Informasjon

Henstilling til grunneiere med eiendom som grenser til offentlig veg

Trafikksikkerhetstiltak - Krattrydding i Kåfjord 2016

Kåfjord kommune vil i løpet av sommeren foreta krattrydding og kantslått langs utvalgte kommunale veger. I den anledning ber vi grunneiere med eiendom som grenser til offentlige veger om å bidra til å heve trafikksikkerheten - særlig der barn ferdes.

Veg / veilys i Kåfjord kommune

Kåfjord kommune har ca 36 km kommunale veger, herav ca 6 km grusveg.
Vintervedlikeholdet utføres av eksterne entreprenører, sommervedlikeholdet av kommunens egne ansatte eller entreprenører etter anbudsrunder.
Videre har kommunen veglys på nesten samtlige kommunale veger, i tillegg til langs fylkes- og riksveger/europaveger. I alt over 1400 lyspunkt.
 
Kommunale veger og veglys
Med vedlikehold veg/veglys forstås sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger og plasser, vedlikehold veglys, krattrydding, grusing/salting, mindre prosjekter.
For søknad om gravetillatelse/gravemeldingsskjema, ta kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen.
 
 
Konsulent VVA
Konsulent VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei/veglys, vann og avløp og øvrig kommunalteknisk drift.
Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.
 
Stine Pedersen, VVA Konsulent v/ Drifts- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 68 / 918 82 567
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Aktuelle linker:
Informasjon

Informasjon!

Status veglys

Kommunen takker for henvendelser vedrørende veglysene, og er klar over at det er flere mørke veglys langs vegene. Dette beklager vi selvsagt. Status er at bestilling er gjort til entreprenør, og man venter nå på materiell for å få utbedret feilene. Prioritert er veglys langs E6 Olderdalen - Numedalen, samt områder der hele strekk er mørke. Det vil bli foretatt pæreskift.

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes Drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

Informasjon

Viktig oppfordring til grunneiere som grenser mot offentlig vei!

Skolestart!

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk