Sosiála fierpmádat

Sosiála doaimmat leat mávssolaččat eallit bures ja guhká. Seniorat, geain lea aktiivvalaš sosiála eallin, ellet buorebut.

Sii maiddái hálddašit beaivválaš eallima buorebut ja sáhttet orrut guhkit ruovttus.

Go lahkonišgoađát senioráigi, lea mávssolaš doalahit oktavuođa bearrašiin, ustibiiguin ja oahppásiiguin. Galggat áinnas oassálastit sosiála oktavuođain. Dađi bahábut eai leat suohkanis dieđut buot fálaldagaid birra, mat gávdnojit. Leat dávjá searvvit ja joavkkut main leat fálaldagat. Gulaskutta lagasbirrasis makkár fálaldagat leat.

Dáppe gávnnat dieđuid suohkana kultuvra- ja doaibmafálaldagaid birra

Olbmo lundui lea earenoamáš mávssolaš dovdat ávkkálažžan ja doaibmi. Go lea heaitán barggus, mánát leat sturron, sáhttá aktiivvalaš servodatoassálastin, leat buorre dearvvašvuođa, eallima ja sosiála oktavuođaid dáfus. Gáivuona eaktodáhtolašguovddáš dárbbaša eanet eaktodáhtolaččaid, geat sáhttet veahkehit feara mainna, muhto datte ge eai dárbbaš čatnat iežaset.

Dáppe sáhtát lohkat eanet Eaktodáhtolašguovddáža birra

Tipsat ja ráđit buori psykalaš dearvvašvuhtii

Gáivuona suohkandoavttir juohká 5 beaivválašillorávvga, mat buoridit dearvvašvuođa

Buori psykalaš veadjima dovdomearka lea buorre eallin – ahte eallimis lea árvu ja loaktin. Jus nagodat láhčit eallima nu ahte leat positiiva doaimmat ja barggut, ollet guhkás.