I 2011 ble Kåfjord årets barne- og ungdomskommune. Det er stor aktivitet innenfor mange aktive lag, foreninger og organisasjoner som fremmer kultur, idrett og fritidsaktiviteter for barn, unge, voksne og eldre.

Kommunen har egne retningslinjer for søknader om forskjellige støtteordninger som er tilknyttet kulturområdet, herunder kultur- og rusforebyggende midler. Annet hvert år deles det ut Riddu konsertKulturpris- og Frivillighetspris.

Kulturkonsulent

Kulturkonsulenten skal være en pådriver og iverksetter for kulturtiltak i kommunen, i samarbeid med lag og foreninger, andre avdelinger og ellers øvrige samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen. Ansvarsområdet innbefatter saksbehandling innenfor kultur, ungdomsråd, barnas kommunestyre, ungdomsklubbene og kontaktperson på ”Sjumilssteget” gjennom Fylkesmannen i Troms. Forvaltning og veiledning knytta til ulike kommunale tilskuddsordninger innenfor kultur, ungdom, idrett og anlegg. Samt følge opp politiske vedtak innenfor saksområdet. Barnerepresentant i henhold til Rikspolitiske retningslinjer i plan- og bygningsloven er tilknytta stillingen.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulentstillingen ved Drift- og utviklingsavdelingen er for tiden ikke besatt.

Ta kontakt med sentralbordet ved behov for kontakt vedrørende kulturfeltet.

E-post: post@kafjord.kommune.no

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til postmottak@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Tilskuddsordninger

Kåfjord kommune deler årlig ut kulturmidler. Kriteriene skal gjennomgås i løpet av 2014. Eventuelle endringer vil annonseres.

Ungdomsrådet deler ut rusforebyggende midler etter søknader.

Hvert annet år deles kulturprisen på kr 5.000,-. Annet hvert året er det Frivillihetsprisen som deles ut, denne er og på kr 5.000,-, men må tas ut på et av husflidslagene i kommunen. Kriterier for denne prisen vil muligens endres på i løpet av 2014.

Alle ordningene om støtte og prisutdelinger er avhengig av budsjettdekninger.