Oppdraget består i å utføre krattrydding fortrinnsvis langs skoleveier, barnehager og i veikryss. Kvist og kratt skal fjernes fra veien. Alternativt skal trevirket freses opp og legges som et barklag i grøftens bakkant.

Entreprenør utfører krattrydding årlig før skolestart langs alle skoleveier og i boligfelt, samt i vegkryss. Dette gjelder også vegkryss til fylkes – og riksveier.

Det er avtalt en 4- årig plan over fremdriften, og i løpet av avtaleperioden skal alle kommunale veier være ryddet.  Det vil derfor være noen veier som ikke blir ryddet i 2023, men som kommer senere på planen. 

Følgende plan er satt for gjennomføring:

1. år: Skoleveier og sentrumsnære veier

2. år: Øvrige veier i Djupvik og Olderdalen

3. år: Øvrige veier i Trollvik og Birtavarre

4. år: Øvrige veier i  Manndalen, Samuelsberg og Kjerringdalsveien, Vaddja og Indre Nordnes.

Kantslått utføres på egen kontrakt og tas før skolestart hvert år.

Det kan gjøres omprioriteringer dersom kommunen finner at det er behov for dette.

Kommunen ber samtidig huseiere som grenser til offentlig veiareal om å kviste/beskjære trær og planter som vokser utover veien, og dermed er til hinder for sikt og medfører trafikkfare.

 

Brosjyre 2018.pdf