Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Om arkeologisk feltarbeid i Troms og Finnmark

Årlig gjør fylkeskommunen arkeologisk feltarbeid på områder meldt inn av kommuner og/ eller tiltakshavere. Dette er områder i saker som medfører markinngrep jf. Lov om kulturminner av 1978 §§ 3,8 og 9. Det vil si inngrep i områder hvor det finnes automatisk fredete kulturminner som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte påvirke et kulturminne negativt. 

Saker som skal meldes inn til fylkeskommunen er typisk: Alle arealplansaker etter plan- og bygningsloven, fradelinger, idrettsanlegg/ løypetraséer, kraftlinjetraséer, jord- og skogbrukstiltak, energi/ kraftsaker, markinngrep i forbindelse med vei, vann/ avløp, massetak, deponi- og riggområdet etc.

Fylkeskommunen deler opp sin feltsesong i to, og gjør første befaringsrunde i mai-juli, for så neste fra august til oktober. Fristene for innmelding av tiltak hvor det må gjøres en vurdering av fylkeskommunen om hvor vidt det må gjøres en befaring/ undersøkelse, er henholdsvis 15. mars 2020 for første runde og 1. mai 2020 for andre runde. Fylkeskommunen gjør sin vurdering om behov for befaring og gir tilbakemelding via sitt digitale postsystem.

I sitt informasjonsskriv sier fylkeskommunen at det er viktig med oversiktlig kartmateriale som viser hvor i fylket/ kommunen tiltaket planlegges, og at det legges med et mer detaljert kart som viser omfanget av selve tiltaket/ planen.

Hvis tiltak omfatter inngrep i strandsone/ sjø, må saken sendes på høring til marinearkeologen ved Tromsø Museum, som er rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann og i sjø i Nord-Norge. Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.

Fjell og fjord

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk