All informasjon om hvem som kan søke, hvordan søke osv. kan dere lese mer om her

Søknadsfrist: 18. november.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Viktig informasjon for 2023:

 • Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.
 • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
 • Laveste søknadsbeløp er kr 50 000 per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.
 • Kommuner, herunder alle bydelene i Oslo, skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Vi anbefaler at dere så raskt som mulig starter arbeidet internt i kommunen med å informere ulike avdelinger/tjenestesteder om dette, og at dere avklarer hvem det er som skal ha ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av hele kommunen. Dersom dere søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokal arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden.
 • Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype som man søker om tilskudd til.
 • Dere søker om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. For eksempel er kultur-, fritids- og ferieaktivitet én aktivitetstype, mens utstyrssentral er en annen aktivitetstype. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. 
  Hver aktivitetstype er lik et prosjekt. Det vil si at hvis en frivillig organisasjon for eksempel ønsker å søke om tilskudd til en utstyrssentral, og samtidig tilbyr ungdom deltids- eller sommerjobb på utstyrssentralen, så må dere søke om støtte til to prosjekter: Én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.3 Utstyrssentral, og én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.2 Jobbtilbud og veiledning.
  Samme praksis vil gjelde for kommunene når dere skal sende inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Dere søker om, og beskriver aktivitetstypene hver for seg.
  Bufdir understreker dette fordi hver aktivitetstype har tilhørende kriterier som skal være oppfylt for å sikre best mulig måloppnåelse. Å benytte tilskudd til å etablere jobbtilbud der man skal lønne barn og unge/deltakere vil kreve at kriteriene knyttet til aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning er oppfylt. Det er derfor begrenset hvilke aktivitetstyper og tilhørende søknadsskjemaer som gir anledning til å føre opp lønn i posten «lønn til deltakere». I all hovedsak er det i aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning at dette er mulig.
 • For enkelte aktivitetstyper er det spesielle krav eller unntak fra bestemmelsene i forskriften/regelverket knyttet til blant annet hvem som kan søke om tilskudd, unntak fra krav om å knytte søknaden til en deltakende kommune og unntak fra krav om egenfinansiering. Det er informasjon om disse unntakene i forskriften og i kapittel 3 i veileder til forskriften.