Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:

1.          Nordmannvikdalen

2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi

3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre

4.          4.a. Birtavarre-Gussagorra             4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri

5.          Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri

6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet

7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa

8.          Nommedalen-Holmevatnet

9.         

10.         Bielvaløypa tas inn i Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

Ny løype 11 utredes som egen sak.
Forlengelse av løype 5 fra Gaiskeridi til Løkvoll utredes som egen sak.
Åpningsdato for løype 5 utredes som egen sak
Løype 9 tas ut og jobbes videre med i en framtidig revisjon."

 

 

Dette er løypene som er vedtatt:

1. Nordmannvikdalen

2. Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi

3. Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre

4.  4.a. Birtavarre-Gussagorra     4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri

5.  Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri

6.  Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet

7.  Gussagorra-kommunegrense Nordreisa

8.  Nommedalen-Holmevatnet

10. Bielvaløypa

 

Her finner du dokumentene i saken:

 

Klageadgang og klagefrist

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag setter føringer for klageadgangen. § 4a, 8. ledd i forskriften sier følgende om muligheten til å klage på vedtaket:

"Kommunens vedtak om snøscooterløyper kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer."

 

Forvaltningsloven kapittel VI angir klagefrist for enkeltvedtak:

"Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort".

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket.»

Klager må sendes skriftlig til Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen

Klagefrist settes til 22.12.2021

Spørsmål rundt vedtaket kan rettes til kommunen på telefon 77 71 92 00 eller epost postmottak@kafjord.kommune.no