Lenker ja kártat

Snøscooterløypene i Kåfjord 2017Gáivuonas lea buorre láhttofierpmádat mohtorgielkkáid várás, ja danne dat lea buorre fálaldat olbmuide dálvet. Láhttofierpmádaga suohkan doallá rabas ovttasráđiid Gáivuona mohtorgielkáservviiguin. Sii dahket buori barggu go merkejit láhtuid ja dieđihit olbmuide go lea rihtovárra dahje iežá maid olbmot berrejit diehtit. Suohkana bargu lea almmuhit govt láhtuid vuodjit. Dás sáhtát álo dieđuid gávdnat láhtuid vuojehahttivuođa birra. Váldde aktavuođa suohkanii jos eahpidat govt lea johtit luonddus. Dus alddát lea ovddasvástádus iežat dorvvolašvuođa hárrái go jođát okto luonddus. Váldde vuhtii dálkkiid ja siivvuid.

Gáivuona mohtorgielkáláhtuid várás leat ráhkaduvvon njuolggadusat. Dákko lea láhttofierpmádat čilgejuvvon dárkilit.

Geahčastaga rabas ja giddejuvvon láhtuid birra gávnnat dáppe.
Rihtováruhusa Gáivuonas gávnnat dáppe.  Váruhus lea addojuvvon NVE, Stáhta geaidnolágádusa ja Meteorologalaš instituhta bakte. 
Dálkedieđáhusa Gáivuonas gávnnat dáppe. Dálkedieđáhusa lea addán Meteorologalaš instituhtta.
Báikkálaš láhkaásahusaid sáhtát lohkat dáppe.

Stuorit kárta; coahkkal dás.

Status

Status 25.02.2019

Vi ønsker velkomne til en ny sesong!

Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.


1 Nordmannvikdalen - Åpen

Løypa starter i Nordmannvika, sør for elva. Ei stikkløype på ca 0,5 km kommer fra nordsida av Nordmannvikelva, krysser den og møter hovedløypa, som går videre opp Nordmannvikdalen på østsiden av elva til Gaukenes, med stikkløype til idrettslagshytta, videre fra Gaukenes på nordsiden av elva, hvor det legges en arm til Sanjariehppi. Løypa i dalen følger videre til Rundvatnet og har endepunkt ved det øverste av Nordmannvikvatnan. 17,5 km lang.

2a Olderdalen - Åpen

Olderdalsløypa starter ved vei 1 like øst for kommunehuset i Olderdalen. Løypa følger dagens vei og vannledningstrase ca 1 km, før den krysser elva noe ovenfor kirkegården. Løypa går så etter eksisterende vei på sørsiden av elva til brua ved vannverket. Løypa fortsetter langs elvekanten på sørsiden, og krysser elva ca 200 meter på oversiden av vanninntaket. Løypa fortsetter videre opp Dalbakken og krysser elva ved øverste bru. Løypa går videre på sørsiden før den krysser elva ca 1 km på oversiden av Stormyra. Løypa går videre på nordsiden opp til Olderdalsvannet. Hovedløypa går inn Bahkkavaggi og stopper 300 meter fra grensen mot Nordreisa i Dalvvescahca. Det går en stikkløype fra Olderdalsvannet opp Vovnnavaggi opp til et lite vann på høyde 750 moh. Det går en annen stikkløype fra hovedløypa til vann 694 moh nord for Heargegaisa.

Spesielle betingelser for kjøring - følg skilting!
 

Trollvik - Trollvikdalen - Holmevannet - Åpen kun til Trollvikhytta

Løype i Trollvik starter ved kommunal vei like øst for elva og skolen. Den følger eksisterende vei opp forbi vannverket sør og øst for elva, og i videre opp dalen til ei hytte. På myra ved hytta går løypa rett sørover og opp lia mot høyde 669, herfra rett nordover til utløpet av Tverrelva. Løypa følger Tverrelva oppover og går videre østover til høyde 810. Løypa fortsetter over vann på høyde 791 moh gjennom dalen til Holmevatnet. 5 km lang.


2b Holmenvatnet - Stornesset i Birtavarre - Åpen til Kock-hytta

Fra Holmevatnet går løypa videre over Badjánančahca, langs sørsida av Badjánanvággi og ned til Stornesset i Birtavarre. 14,7 km.


3a Stornesset i Birtavarre - anleggsveien til Guoláš - Åpen kun opp til Røde-kors-hytta

Løypa (Bygdeløypa) starter ved Stornesset i Birtavarre og går derfra mot Kåfjordelva, og følger elva oppover til nedre Holmen bru, krysser brua og følger umiddelbart en skogssti til Øver-Holmen der den krysser den kommunale vegen, og følger skogsveien videre til kraftstasjonen. Ved kraftstasjonen krysser løypa elveleiet (bro) og følger linjetraseen fram til elveforbygningen og følger denne fram til den møter anleggsveien, ca 0,6 km. ovenfor snuplassen øverst i Kåfjorddalen. Ovenfor kraftstasjonen går det en avstikker nedover til Skattvoll (2,5 km) med grenarm til Røde Kors-brakka i Kåfjorddalen (0,3 km). 8,3 km.

Løypa (Bygdeløypa) mellom Stornesset i Birtavarre og anleggsveien til Guoláš stenges senest 20. april.


3b Anleggsveien til Guoláš - fram til Røde kors-hytta - Åpen til Røde-kors-hytta

Løypa begynner ved snuplassen øverst i Kåfjorddalen og følger stort sett anleggsveien fram til Røde Kors-hytta, med unntak av en sløyfe ned mot Sabetjohka-hytta. 13,3 km

3c Røde kors-hytta - Sinaidmohkki (Guoláš) - Åpen

Løypa går fra Røde Kors-hytta , ved siden av Guolášsáiva fram til Guolášjohka og følger denne et lite stykke opp før den dreier av med kurs til hytta i Sinaidmohkki (eier: Nils Peder Baal). 3,4 km.

4 Isfiskeløype Guolášjávri h. 774 -754 - Åpen

Løypa starter sørøstover fra Røde Kors-hytta og går forbi Stuoranjárga til Sandmælen. Fra Sandmælen går løypa til Sinaidmohkki. Vær oppmerksom på "skruis", vannet er regulert. 8,0 km

5 Gussagurra - kommunegrense Nordreisa - Åpen 

Løypa starter fra Gussagurra (fra løype nr 3 b) og går forbi øvre Áhkkejávri til kommunegrensen. (Avstand 9,9 km fra Gussagurra til kryss Nordreisaløypa ved Geatkkutluoppal)
Denne løypa kobler noe av Kåfjord og Nordreisas løypenett sammen. 4,0 km

6a Sinaidmohkki (Guoláš) - Goddejávri - Duolba -  Bievla - Åpen til Čáhppesjávri . NB Scooterløypa er merket med stikker av bjørk. (De traseene merket med røde plastmerkene er ikke åpen for scootertrafikk)

Løypa går fra Sinaidmohkki (Guolášjávri) og opp langs Goddeĉorut til Goddejávri, videre til Duolbajávri (h. 974), via Moskkuráŝŝajávri (h. 1114), Čiččenjávri, Čáhppesjávri til Bievlajávri. 31,4 km.

6b Goddejávri - Magervannet - Åpen

En stikkløype går fra Goddejávri, via Lille Goddejávri og Lávvojávri til Magervannet (h. 996). 6,4 km.

7a Gáiskeriidi i Manndalen - Ápmelaš-sæter (Bygdeløype) - Åpen fram til Skaidihytta.

Løypa starter ved Gáiskeriidi i Manndalen, og følger hovedsakelig elveisen opp til Ápmelašsæter.
Denne løypa stenges senest 20. april.

7b Ápmelaš-sæter - Uhcacákkáš - Duolbajávri - Stengt

Fra Ápmelaš-sæter går løypa inn til Uhcavákkáš (Lilledalen) og opp på fjellet mot Duolbajávri der den kommer inn på løype nr 6 a.
Løypa mellom Ápmelaš-sæter og Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars. Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging ved skredfare eller annen akutt fare.