Per februar 2020 har man flere igangsatte prosesser og prosjekter i regi av det tverrfaglige forumet. Videre følger en kort orientering om hva man er i gang med:

Rusforebyggende arbeid: 18. februar inviteres det til foreldremøte for alle med barn og ungdommer i Kåfjord. Målgruppen er primært foreldre av ungdomsskoleelever, men alle som ønsker å komme, er velkomne. Foreldremøtet handler om rus og rusforebyggende arbeid og politiet vil blant annet være tilstede for å informere. Du kan lese mer om dette arrangementet her: https://www.kafjord.kommune.no/kaafjord-kommune-inviterer-til-foreldremoete-om-rusforebygging.6280351-433761.html . Vi håper så mange som mulig tar turen til helsetunet denne ettermiddagen. 

Dette foreldremøtet er en del av et større rusforebyggende arbeid. Det ble i høst nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommunepsykolog, ungdomskontakt og kulturkonsulent som har jobbet frem forslag til innhold i det rusforebyggende arbeidet. Etter foreldremøtet vil skolene ha en lenger periode hvor det jobbes med dette temaet i ulike fag. Opplegget er inspirert av Helsedirektoratets veileder: Rusforebyggende arbeid i skolen- forslag til læringsaktiviteter. Avslutningsvis vil det avholdes et felles foreldremøte for både unge og foreldre. 

Program for folkehelsearbeid: I 2019 fikk tidligere Troms fylkeskommune tildelt midler til å delta i den nasjonale folkehelsesatsingen; Program for folkehelsearbeid. Fokusområdene er barn og unge, styrking av psykisk helse og rusforebyggende arbeid. I dette prosjektet samarbeider Kåfjord kommune med kommunene Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Skjervøy- den såkalte "Lyngen-klyngen".

Prosjektet har her fått navnet "Gode valg" og vil omhandle forebygging av frafall i videregående skole. Man har sett til Lyngens gode arbeid på dette området tidligere, og vil blant annet gjennom prosjektet videreføre deres tiltak "treffpunkter". Treffpunkter er ettermiddager hvor det arrangeres 1 gratis aktivitet og ett felles måltid for videregående elever som bor borte- eksempelvis i Tromsø og på Nordkjosbotn. Gode valg-prosjektet tilfører kommunene midler slik at alle kommunene som er med vil kunne ansette 1 miljøarbeider i 50 % stilling. Miljøarbeiderne skal arbeide utadrettet mot ungdom som skal, eller har, flyttet hjemmefra for å gå på videregående skole (eller pendler). Det kan være i form av samtaler med elever, å arrangere sosiale kvelder, å bistå elever med å ta valg i forbindelse med skolegang, søknadsskriving med mer. Målet er også at man etter hvert skal begynne arbeidet med å forebygge frafall i videregående skole tidligere, og sette i gang tiltak ute i alle kommunene rettet mot ungdomsskoleelever. 

Gode valg-prosjektet har allerede etablert et godt, tverrfalig samarbeid kommunene imellom, og det har vært avholdt flere styrings- og arbeidsgruppemøter. Det er opprettet et eget fag-nettverk for de som jobber direkte med ungdommer i prosjektet- kommunepsykologene, ungdomskontaktene og miljøarbeiderne- som vil fungere som en arena for å ta opp aktuelle utfordringer. 

Lyngen som vertskommune har også hatt møter både med fylkeskommunen og forskningsaktører. Prosjektet har vist seg så spennede at flere aktører har meldt sin interesse for å forske på effekten av prosjektet. Kåfjord kommune er spent på utviklingen i dette prosjektet og ser frem til videre arbeid med samarbeidskommunene. 

For eksempler på tiltak som er gjort i andre fylker, se: http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

Bedre tverrsektorielt samarbeid: Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 

I desember 2019 fikk Kåfjord kommune tildelt kr. 1 000 000,- til et toårig prosjekt for å utvikle og implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Hovedfokusområder er rus og vold, men i søknaden fra Kåfjord kommune presiserte man at også andre utsatte barn vil være målgruppe for prosjektet. Midlene skal styrke kommunens utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og marginalisering av barn og unge. De første 6 månedene skal man bruke på å kartlegge kommunens samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. På bakgrunn av kartleggingen skal kommunen nedtegne og formalisere en helhetlig, tverrsektoriell modell på individs-, etats- og kommunalt nivå. Modellen skal inneholde en oversikt over planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen som bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Kåfjord kommune har utlyst en stilling for prosjektleder på ovenfornevnte prosjekt, samt miljøarbeider i Gode valg-prosjektet. Frem til prosjektleder er på plass for å drive kartleggingen videre er kulturkonsulent, ungdomskontakt og kommunepsykolog inne som prosjektledere. 

Søknad om å bli pilot-kommune i Fritidskort-prosjektet: I regi av det tverrfaglige samarbeidsforumet, har Kåfjord kommune sendt inn søknad om å bli pilot-kommune i BUFDIRs Fritidskortprosjekt. Målet er at ordningen med fritidskort- hvor barn og unge i alderen 6-18 år får opp til 1000,- i halvåret til å dekke jevnlig deltakelse i organiserte aktiviteter- skal bli en nasjonal ordning. Dette er et pilot-prosjekt for å høste erfaringer fra kommuner. Les mer om ordningen her: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/fritidskortet_pilot/ eller se hvordan Vadsø kommune har gjort det: https://www.vadso.kommune.no/aktuelt/fritidskortet-i-vadso-kommune.7156.aspx