Det er nå åpnet for vaksinering med 3. dose vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Dosen skal gis med minst 4 ukers intervall mellom 2. og 3. dose.

Alvorlig svekket immunforsvar gjelder kun en liten gruppe mennesker. FHI har definert disse slik:

 • Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle vil få tilbud:
  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplantasjon siste 2 årene
  • Pågående graft vs host sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon
 • Gruppe 2: Større grupper der man må vurdere mer individuelt
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Pasienter dette gjelder vil identifiseres og individuelt kontaktes av sykehuset og dens lege der. Dette da sykehuslegene må individuelt avgjøre hvem som faller inn under, spesielt gruppe 2. Man får da en bekreftelse på at man faller inn under en av disse gruppene, og man melder seg så til vaksinering av dose nummer 3.

Pasienter i Kåfjord tilhørende gruppe 1, vil ha sykdommen sin også dokumentert i fastlegens journal. Dersom du ikke innen rimelig tid, altså få uker, kontaktes av din sykehuslege, ta gjerne kontakt med fastlegen og vi melder deg til vaksinering av dose nummer 3.

Hvorfor trenger man dose 3?

De med særlig svekket immunforsvar ser man nå har hatt dårligere immunrespons etter vaksinering og derfor ikke har hatt like god effekt av vaksinedosene som har vært gitt. Dette samtidig med at det er særlig disse gruppene som spesielt er utsatt for å bli alvorlig syk av covid-19. Det er da anbefalt en tredje dose vaksine til disse for å booste immunforsvaret.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune