Etter forskrift om brannforebygging § 17 skal kommunen etter behov sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bolig/fritidsbolig.

I tillegg til å feie røykkanaler gjennomfører Brannforebyggeren også boligtilsyn. Det skal også gjennomføres informasjons- og motivasjonstiltak.

Feiing og tilsyn er i dag behovsprøvd, og risikobasert i henhold til forskrift om brannforebygging § 17. Det vil si at brannforebyggeren ikke kommer på besøk med faste intervaller, slik mange er vant til tidligere. I dag settes intervallet for feiing og tilsyn i hvert enkelt tilfelle, på bakgrunn av en faglig vurdering som Brannforebygger gjør.

Obs. Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen er det gjerne aktøren som ordner. Rehabilitering av skorsteiner er ingen enkel oppgave og må kun utføres av et kvalifisert firma. Med kvalifisert firma menes firmaer som innehar sentral godkjenning for å utføre denne type oppgaver.