Kåfjord kommune planlegger å forsterke vannforsyningen i Øvermyra og på Løkvoll ved å etablere ny ledning fra Vannet og over dalen til Storvollen, og videre langs fylkesvei ned til Øvermyra. Ved behandlingsanlegget i Kjerringdalen etableres det ny trykkøkningsstasjon.

Det er mulig for abonnenter å koble seg til den nye ledningen om dette er ønskelig. Abonnenter som allerede er tilkoblet kommunalt vann bak Vannet skal ikke betale ny tilknytningsavgift. Planlagt trasè er vist på vedlagt tegning, men er ikke endelig. Befaringen har til hensikt å avklare plassering av ledningen osv. Passering av Manndalselva utføres ved hjelp av boring under elva.

Det er planlagt befaring den 08.11.2022, der berørte grunneiere bes å stille (Det vises til epost av 24.10.2022 fra Sweco AS)

Første del av befaringen er på vestsiden av dalen ved Vannet. Oppmøte med VK1 (jfr tegning), den 08.11.2022 kl. 1000.

Andre del av befaringen er på østsiden av dalen. Oppmøte ved VK9 (jfr tegning) ca kl. 1230

Ved spørsmål kan VVA Ingeniør Stine Pedersen i kommunen kontaktes på 91882567

H100 Oversiktstegning - Trase 1.pdf