Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang, og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Volden har mange uttrykk og omfatter fysiske, psykiske, seksuelle og materielle overgrep mot en person som voldsutøveren har en nær relasjon til. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader, tap av velferd, og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

Kåfjord kommunes "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner" finner du her.