Ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester og består i hovedsak av følgende

 • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
 • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
 • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser.

 

Akutt beredskap utenom kontortid


Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140


Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.
Vaktsamarbeidet gjelder for kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen, med Kåfjord som vertskommune.

Når bør jeg ta kontakt
Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • vold eller vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • ungdom som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnlemlestelse
 • tvangsgifte

 
Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

 • Om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning
 • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
 • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Barnevernvakta er barneverntjenesten akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Hvem kan ta kontakt? Hvordan gå frem?

Tjenesten er til for barn som oppholder seg i kommunen og som på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for tiltak. Familie, naboer og andre, kan ta kontakt med barneverntjenesten for å forhøre seg om hvordan de skal gå fram hvis de er bekymret for omsorgen til et barn. Dette kan også drøftes anonymt.


Foreldre er den største gruppen meldere. Foreldre og barn kan ta direkte kontakt, enten skriftlig eller pr. telefon.


Private meldere, eksempel slektninger, venner, naboer o.l. kan i spesielle tilfeller velge å være anonyme. Offentlige myndigheter/ansatte har en plikt til å melde til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Hvis mulig bør foreldrene informeres om meldingen på forhånd

Tiltak i barnevernet

Tjenesten skal arbeide for at barn og unge møter stabile voksne som bryr seg og tar ansvar. Hjelpen skal først og fremst tilrettelegges i familien og nærmiljøet. Dersom behovene ikke kan løses ved hjelpetiltak i familie og nærmiljø kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon.
Barn og unge har rett til helhetlig hjelp på tvers av kommunale etatsgrenser. Arbeidet skal utføres i samarbeid med foreldre og andre instanser som har med barnet å gjøre.

Vil du gjøre en innsats?

Barneverntjenesten trenger hjelp fra engasjerte mennesker for å kunne sette i verk tiltak for barn/familier som i en periode har behov for ekstra støtte. Dersom du kan tenke deg å være støttekontakt, tilsynsfører eller besøkshjem ta kontakt med noen i barneverntjenesten. Du kan ringe, skrive brev eller stikke innom vårt kontor.
Personer som engasjeres av barneverntjenesten må levere tilfredsstillende politiattest og være over 18 år.
En miljøkontakt er en person som over tid, gjennom mange samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.
En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse, til å få en meningsfull fritid. Tyngdepunktet i rollen som miljøkontakt skal ligge på kontakt og støtte på brukerens premisser og etter dennes ønsker. Oppdraget kan vare inntil 20 timer pr. måned, og blir økonomisk godtgjort.
Et besøkshjem er personer/en familie som har overskudd, varme, tid, ønske og plass til å ta i mot et barn som av forskjellige årsaker trenger forandring i hverdagen. Et besøkshjem skal gjennom samvær, aktiviteter, nærhet og trygge rammer bidra til å øke et barns egenverd, selvbilde og mestringsevne.
Samtidig er besøkshjemmet med på å utvide barnets voksennettverk. Oppdraget gjelder som oftest for inntil besøk hver 3. eller 4. helg, og blir økonomisk godtgjort.

Ansatte i barnevernstjenesten

 

Sandra M. Holm, barnevernsleder
Telefon: 77 71 92 60

Silje Wahlmann, barnevernkonsulent
Telefon: 77 71 92 60

 

sandra.holm@kafjord.kommune.no
 

Taushetsplikt

De ansatte skal ha respekt for deg som enkeltmenneske, og behandle deg med verdighet og høflighet. Alle ansatte har taushetsplikt. Informasjon om barnet og familien skal ikke spres unødig. Informasjon til samarbeidspartnere gis i samarbeid med, og etter samtykke fra foreldrene.