Kåfjord kommune har for tiden 13 omsorgsboliger lokalisert i Birtavarre.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset brukere som har funksjonsnedsettelse slik at omsorgsbehovet ikke kan ivaretas i eget hjem eller bolig.

Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen er pålagt å medvirke til boliger for vanskeligstilte, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-7. Tildeling forutsetter ledighet i bolig. Vedtak om tildeling av bolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Leieforholdet reguleres av husleieloven.

Målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet med hjelpe- og vernetiltak til dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Søkere må være bosatt i kommunen, eller bosette seg i kommunen senest ved inngåelse av leieavtale.

Søknad sendes til Kåfjord kommune ved pleie- og omsorgstjenesten.