Veiledning dispensasjon fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) - informasjon til tiltakshaver og søker : 18 - Dispensasjon+-+rev+juni+2020.pdf

Hva skal sendes inn ved søknad av dispensasjon.

Alternativ 1
 Ved søknad om tillatelse til tiltak, dispensasjonssøknaden kan vedlegges byggesøknaden når den sendes inn. Det er krav om at naboer som varsles om tiltaket i byggesøknaden skal også informeres om at det søkes dispensasjon

Alternativ 2
Selvstendig søknad om dispensasjon. Ved en egen søknad om dispensasjon utenfor en byggesøknad skal det foreligge egne vedlegg.
 

Vedlegg som skal foreligge ved søknad om dispensasjon

  • Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med)
  • Tegninger
  • Situasjonsplan (kartutsnitt)
  • Eventuelle uttalelser / vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 §6-2)

Kartutsnitt skal alltid være med, siden det ofte ikke er bare kommunen som skal vurdere dispensasjonssøknaden er det viktig å ha med gode kart som viser hvor tiltaket ligger.

Uttalelser er for eksempel kan en uttalelse fra Statens Vegvesenet, siden de har egen søknadsprosess for avkjøringer og tiltak innenfor byggegrenser til riksveger og fylkesveger. Her er søknadskjema.


Tidsperspektiv

Behandlingstiden på en søknad om dispensasjon er 12 uker (SAK10 § 7-4)

Hva som kan påvirke denne fristen

Kommunen kan forlenge fristen hvis saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig (SAK10 § 7-4).  Og fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Øvre myndighet har inntil 4 uker på å komme med en uttalelse (SAK10 § 7-5).

Hva krever høring

Dispensasjon fra reguleringsplan krever ikke høring før politisk behandling, med mindre det er spesifisert i reguleringsplanen at øvre myndighet skal være høringspart.

Dispensasjon fra kommuneplanen, ofte i strandsone eller i landbruk-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR), krever høring av øvre myndighet.