Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
8. april:

Vil du være meddommer/skjønnsmedlem/medlem forliksråd/møtefullmektig? Frist: 25.04.2024.

Er det noen som ønsker å være meddommere/skjønnsmedlem/i Forliksråd for perioden 2025-2028? FRIST: 2... loga eanet

Beredskap og samfunnssikkerhet

Kåfjord kommune har særlige utfordringer knuttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø,- sørpe- og  jordskred, og vi er en av de kommunene, om ikke den kommunen i landet som har størst utfordringer i så henseende. Kåfjord kommune har 2 områder som er kontinuerlig overvåket av NVE, da det er fare for utløsing av store fjellskred – Gámanjunni 3 og Nordnesfjellet (Indre Nordnes og Jettan).  I tillegg er E6 hovedferdselsåre gjennom kommunen.

Det er i  kommunene livet leves, det er her hendelsene, krisene og katastrofene skjer.  Som oftest er det politiet som håndterer det akutte, mens kommunens rolle er å ivareta Bilde redningsmann henger under redningshelikopterrammene rundt de forskjellige hendelsene, aktivere psykososialt team, gi forpleining, stille tilgjengelige ressurser til rådighet, ha fokus på liv, helse og andre verdier.

Situasjonsforståelse

Et annet viktig element i samfunnssikkerhetsarbeidet er å ha en god situasjonsforståelse, som at vi kan forestille oss hva som kan skje, vurdere hvilke konsekvenser det vil ha og forberede tiltak som kan redusere
skadevirkningene. Risikoanalyse, beredskapsplan,  varslingsrutiner og ikke minst øvelser er vårt redskap til å forbedre situasjonsforståelsen.

I tillegg pålegger også den nye plan- og bygningsloven kommunen å fremme samfunnssikkerhet i areal- og reguleringsplanarbeidet.  Med dette som bakteppe tydeliggjøres ansvar-, nærhet-, likhets- og samvirkeprinsippet, prinsipper som er bærebjelkene i alt beredskapsarbeid. Dvs at den som har ansvaret i normalsituasjonen også har ansvaret ved spesielle hendelser/kriser, ha en mest mulig lik organisering ved kriser som til daglig og at hendelser/kriser skal håndteres på et laves mulig nivå. Kåfjord kommune og andre samfunnsaktører, som Fylkesmann og NVE, kan ved hjelp av samvirkeprinsippet redusere konsekvensene av uønskede hendelser ved å være godt forberedt.

Ved omfattende hendelser, kriser eller katastrofer kan ordfører/rådmann beslutte at kommunens beredskapsledelse, ente hele eller av denne etableres.  Beredskapsledelsen består av ordfører/varaordfører, kommunedirektør, ass.kommunedirektør, leder servicekontoret, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef drift- og utvikling, i tillegg til beredskapsrådgiver.  Kåfjord kommunes beredskapsledelse ledes av rådmann, ordfører har ansvar for informasjon til kommunens innbyggere/ansatte, kontakt med media i tillegg til å delta i møter med andre samfunnsaktører.

Aktuelt

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk