Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles tillatelse for parkering på HC-plasser med offentlig trafikkskilt.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

  • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig, har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

  • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du har fått HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Søker du for første gang eller søker du på nytt?

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Hvordan søke?

En søknad skal inneholde:

  • ferdig utfylt søknadskjema
  • legeerklæring
  • et bilde av deg selv (kan tas med kamera på mobil)
  • enten kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
  • eller kopi av ID-kort om du søker som passasjer (for eksempel pass, bankkort med bilde, ledsagerbevis)

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for deg som søker for første gang og for deg som søker på nytt. 

Nedenfor finner du skjemaet du skal bruke. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden, forlenges saksbehandlingstiden. Andre typer skjemaer mangler opplysningsfelt og gir oss ikke tilstrekkelige grunnlag for å behandle søknaden.

Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt. Foresatte kan søke på vegne av sine barn opp til barnet er 18 år.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du benytter deg av. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller har tillatelse fra før. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Servicekontoret på telefon 77 77 9200 eller kom innom rådhuset i Olderdalen. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten.  Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn HC-kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

  • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

Merk at tidsbegrensningen varierer.  Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet. På offentlig avgiftsparkering med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid uten å betale avgift.