Informasjon, annonsering og lokale skjema skal være både på norsk og samisk. Det skal legges til rette for at ansatte får permisjon med lønn for å lære seg samisk. Samisk språk skal på ulike måter synliggjøres innenfor ulike virksomheter, eks. gjennom skilting på to språk. Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i den Norske kirkes menigheter og den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor offentlige helse- og sosial institusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli møtt på samisk.

Kåfjord kommunestyre vedtok 10.11.2022, sak 89/22 ny Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune. Planen er et overordna styringsverktøy for Kåfjord kommune. Målsettingen med planen er å styrke og forbedre tilbudet knytta til utvikling og ivaretaking av samisk språk og kultur som kommunen gir innenfor alle sine virksomhetsområder, så som barnehage, skole, helse og forvaltningen forøvrig. Med utgangspunkt i kommunens plan har Kåfjord kommune utarbedet en aktivitetsplan for årene 2023-2025. Rapport til Sametinget 2023.

Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Fom 2012 bevilger også Sametinget midler til utviklingsrettede tiltak i kommunene. Kåfjord kommune har underskrevet en midlertidig samarbeidsavtale med Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene gjeldende fra 2018.

Som en del av arbeidet med å bevare og styrke samisk språk og kultur igangsatte Kåfjord kommunestyre en evaluering av samisk språk i Kåfjord kommune. Evalueringen skulle omfatte virksomhetsområdene (i) kommunal forvaltning, (ii) oppvekst – barnehage og skole og (iii) helse og omsorg. Oppdraget ble tildelt Visjona AS. Arbeidet ble påbegynt i februar 2020 og avslutta ved at kommunestyret godkjente evalueringsrapporten 07.12.2020. Evalueringsrapporten finner du her. Brukerundersøkelser finner du her

Konsulent for samisk språk og kultur

Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knytta opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. Saksbehandling til Samepolitisk utvalg ligger også til stillingen, samt  forvaltning og veiledning knytta til tilskuddsordningene som er knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Tilskuddsordninger

Andre ordninger

Gratisabonnement på den samiskspråklige avisa Ávvir. Ta kontakt med inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Aktuelle linker