Informasjon, annonsering og lokale skjema skal være både på norsk og samisk. Det skal legges til rette for at ansatte får permisjon med lønn for å lære seg samisk. Samisk språk skal på ulike måter synliggjøres innenfor ulike virksomheter, eks. gjennom skilting på to språk. Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i den Norske kirkes menigheter og den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor offentlige helse- og sosial institusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli møtt på samisk.

Kåfjord kommunestyre vedtok 7.12.2017, sak 65/17,  overordna tospråklighetsplan 2018-2020 som er et overordna styringsverktøy for Kåfjord kommune. Målsettingen med planen er å styrke og forbedre tilbudet knytta til utvikling og ivaretaking av samisk språk og kultur som kommunen gir innenfor alle sine virksomhetsområder, så som barnehage, skole, helse og forvaltningen forøvrig. Med utgangspunkt i kommunens tospråklighetsplan har Kåfjord kommune har lagt en aktivitetsplan for årene 2019-2021.

Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Fom 2012 bevilger også Sametinget midler til utviklingsrettede tiltak i kommunene. Kåfjord kommune har underskrevet en midlertidig samarbeidsavtale med Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene gjeldende fra 2018.

Konsulent for samisk språk og kultur

Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knytta opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. Saksbehandling til Samepolitisk utvalg ligger også til stillingen, samt  forvaltning og veiledning knytta til tilskuddsordningene som er knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.

Samisk språkkonsulent Inger M. Åsli, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 32
E-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Tilskuddsordninger

Andre ordninger

Gratisabonnement på den samiskspråklige avisa Ávvir. Ta kontakt med inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Aktuelle linker

Giellasiida

Sameloven
Sametinget - Om samisk språk
Sametinget – stipend og tilskudd
Oahpa.no

Gáisi - stedsnavn