Kåfjord hadde tidligere mange kombinasjonsbruk med fiske, skog, anleggsarbeid. Antall gårdbruk er i en 10- års periode (2002-2012) redusert fra 88 til 52.
Til tross for nedgang i antallet gårdsbruk er landbruket fortsatt en viktig næring i deler av kommunen. Det er flere yngre personer som satser på landbruket. Omlegging til ”friskere geit” har medfør en betydelig reduksjon av antall geitbruk i kommunen.Sauer på høstbeite
Bygda Skardalen ble i 2009 valgt ut som spesielt utvalgt kulturlandskap i Troms og er i dag ett av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket i landet. Kommunen har store beiteressurser, men beitenæringen har utfordringer med tap av sau og lam til fredet rovvilt. Kåfjord er vertskommune for interkommunalt skadefellingslag for Nord-Troms regionen. Kåfjord har gode skogsressurser, men for tiden er det stort sett bare avsetning til vedproduksjon. Det kan også satses på levering av virke til småsagbruk og juletre.
 

Jordbrukssjef

 • Saksbehandling etter Jordloven og Konsesjonsloven m.v.
 • Produksjonstilskudd
 • Søknader om tilskudd over ordningene spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og regionalt miljøtilskudd (RMP)
 • Samhandling med Innovasjon Norge og Sametinget vedrørende finansiering til driftsbygninger, driftsmidler m.m.
 • Veiledning overfor brukere
 • Saksbehandling etter Motorferdselsloven
 • Naturmangfoldloven
Kontaktinfomasjon Jordbrukssjef
Jordbrukssjef Birger Olsen, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 57
E-post: birger.olsen@kafjord.kommune.no
 

Landbruksrådgiver

 • Delingssøknader etter Jordloven
 • Innløsing av festetomter
 • Nydyrking
 • Elgforvaltning
 • Skuddpremier på mink og rødrev
 • Interkommunal skadefellingslag for Nord-Troms
 • Jegerprøveeksamen
 • Naturmangfoldloven

Kontaktinformasjon Landbruksrådgiver

Rådgiver, viltkontakt, Kåre Åsmund Pedersen, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 51 / 992 95 217
E-post: kare.pedersen@kafjord.kommune
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.