Kåfjord hadde tidligere mange kombinasjonsbruk med fiske, skog og lønnsarbeid. Antall gårdsbruk er i en 20- års periode blitt betydelig redusert. Til tross for nedgang i antall gårdsbruk er landbruket  en viktig næring i  kommunen. Det er flere yngre personer som satser på landbruk. 
 
Bygda Skardalen ble i 2009 valgt ut som nasjonalt utvalgt kulturlandskap i Troms.

Kommunen har store beiteressurser, men beitenæringen har utfordringer med tap av sau og lam til fredet rovvilt. Kåfjord har relativt gode skogressurser, og har et stort potensiale for annet uttak enn brendselsvirke.

 

Jordbrukssjef

 • Saksbehandling etter Jordloven og Konsesjonsloven m.v.
 • Produksjonstilskudd
 • Søknader om tilskudd over ordningene spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og regionalt miljøtilskudd (RMP)
 • Samhandling med Innovasjon Norge og Sametinget vedrørende finansiering til driftsbygninger, driftsmidler m.m.
 • Veiledning overfor brukere
 • Saksbehandling etter Motorferdselsloven
 • Naturmangfoldloven
 • Miljø- / forurensningssaker
 • Delingssøknader etter Jordloven
 • Innløsing av festetomter
 • Nydyrking
 • Skuddpremier på mink og rødrev
 • Interkommunal skadefellingslag for Nord-Troms
 • Naturmangfoldloven

Servicekontoret

 • Jegerprøveeksamen
 • Elgforvaltning
  • Elgvald/kvoter
  • Ettersøkspersonell
 • Avløsertilskudd for gårdbrukere

 

Jordbrukssjef  jobber i 100% stilling. 

 

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.