Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Du må ha lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr
Ansvar og brudd på regler
 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett
Lokalt lånereglement for kommunene: Gáivuotna-Kåfjord, Nordreisa og Lyngen
 
Utlånstider:
Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter:   28 dager
Film:  7 dager
Språkkurs:  56 dager
Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale):  14 dager
 
Gebyrer:
 1. purring: 0.- / 2. purring: 0.-  / 3. purring:  30.- for lånere over 15
 
Erstatningtskrav:
Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og eventuelle kommunale omkostninger
 

Personvern:

Personvernerklæring hos Bibits: https://www.bobots.no/personvernerklaering/

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Om personvern, rettigheter og plikter – http://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/

Ta kontakt med Kåfjord bibliotek – bibliotek@kafjord.kommune.no

Det kan også lagres lånehistorikk på deg om du ber om det, dette skjer ikke automatisk.
Når du samtykker, så samtykker du samtidig at de nødvendige opplysningene om deg som låner ved Kåfjord bibliotek, også vil være tilgjengelig for bibliotekene Kåfjord samarbeider med.