Rekrutteringsbistand:

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader. Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss. Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Sosiale tjenester:

NAV-kontoret gir opplysning, råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Det lokale NAV-kontoret fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp, og utbetaler stønaden. Se også informasjon om økonomisk sosialhjelp, ved å trykke her,  for utfyllende informasjon om søknad og søknadsprosessen.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. NAV har også tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Jobbsenter:

I åpningstidene ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. NAV Gáivuotna-Kåfjord anbefaler om å søke om stønader som dagpenger, foreldrepenger, engangsstønader ved fødsel og adopsjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd digitalt. Ved bruk av digitale løsninger vil saken gå raskere til riktig enhet for behandling. Dette kan du også gjøre i jobbsenteret. Vi har PCer du kan benytte, og på nettsidene til NAV finner du mye informasjon og mulighet til å

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Sjekke status i din sak
  • Sende søknader elektronisk

Dersom det er behov for å kontakte for eksempel NAV kontaktsenter, er det en telefon i jobbsenteret som kan brukes til dette formålet. Statistikker i NAV viser at det per i dag er flere enn tidligere som bruker nav.no og vårt kontaktsenter. I tillegg til dette er det en økning i søknader som sendes inn på kveldstid og i helger. Mange henvendelser til NAV dreier seg blant annet om spørsmål vedrørende utbetaling eller vedtak. Slike spørsmål blir da håndtert av våre kollegaer i NAV arbeid og ytelser eller NAV pensjon.

Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nav.no. Dette kan gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn på med samme BankID som brukes i nettbanken. Det er også lurt å ha med seg BankID ved besøk hos NAV Gáivuotna-Kåfjord.