joshua-earle_Unsplash_free_use.jpgPsykiatritjenesten består av 

Are Karlsen, vernepleier 100 % 
Inghild Blomstereng, psykiatrisk sykepleier, 100 %

Dagtilbud og aktivitetssenter supplerer tilbudet innen tjenesten. Tjenesten er lokalisert på Kåfjord Helsetun i Birtavarre.

Støttekontakter innen tjenesten bidrar til en lettere hverdag, og samarbeider med DPS Nordreisa, samt andre instanser for å gi et god tilbud innen området

Psykiatritjenesten gir hovedsakelig tilbud om helsehjelp gjennom samtaler, oppfølging i forhold til medisinering, og bidrar i samråd med lege og andre

instanser i forhold til behandlingsopplegg.

Søknadsskjema helsetjenester finner du her.

Rus og psykiatritjenesten besørges av Inghild Blomstereng og Are Karlsen. Tjenesten er lokalisert på Kåfjord Helsetun i Birtavarre, og det foretas hjemmebesøk/ samtaler hjemme hos brukerne.

Det har i en periode vært arrangert turdager på fredager som er et lavterskeltilbud, samt dagtilbudet Oasen lokalisert på Marielund og i hovedsak på Kåfjord Helsetun i Birtavarre.

Rustjenesten jobber også forebyggende, og samarbeider blant annet med helsestasjon, skole, og med tjenester i andre nabokommuner.

Ruskonsulent/ psykiatrisk sykepleier/ miljøarbeider 
tlf 489 42446
tlf 950 97469