Kåfjord kommune er organisert etter tradisjonell 3-nivå modell med etatsledere.  Etatsjefene har den daglige ledelsen av de enkelte etatene/avdelingene
Oppgaver og myndighet styres av Kommuneloven, og av kommunens delegasjonsreglement.
 
Sentraladministrasjonen er direkte underlagt kommunedirektøren, og yter tjeneste rettet mot alle virksomheter innad i kommunen, faglig, administrativt og politisk.
I tillegg til kommunedirektørens kontor, består Sentraladministrasjonen av følgende avdelinger:

  •     Servicekontor
  •     Kommunekassa
  •     Lønn og personal
    • (Vertskommunesamarbeid Skjervøy: IT-avdeling)


Kommunedirektør Trond Arne Hoe
Telefon: 77 71 92 25 / 91 36 34 88
E-post: trond.arne.hoe@kafjord.kommune.no

Gunn Andersen, Ass. kommunedirektør /kommunalsjef drift og utvikling 
Telefon: 77 71 92 28/ 45 66 21 01
E-post: gunn.andersen@kafjord.kommune.no


Håkon Jørgensen, Økonomileder
Oppgaver: Budsjett, økonomiplan, budsjettkontroll, finansiering, årsmeldinger
Telefon: 77 71 92 13
E-post: hakon.jorgensen@kafjord.kommune.no

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunalsjef oppvekst 
Kristin Vatnelid Johansen
Tlf. 77 71 92 19
kristin.vatnelid.johansen@kafjord.kommune.no


Kommunalsjef drift og utvikling
Gunn Andersen
Tlf. 77 71 92 28
gunn.andersen@kafjord.kommune.no


Kommunalsjef helse og omsorg
Trond Skotvold
Tlf. 77 71 92 11
trond.skotvold@kafjord.kommune.no