Fra: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge

Til : Landets kommuner Berørte organisasjoner

Vår ref.:                      20/8069-7 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik Dato:                        15.03.2020

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

 

  1. Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  2. Kiropraktorer
  3. Optikere
  4. Fotterapeuter
  5. Logopeder
  6. Psykologer
  7. Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  8. Virksomheter som utfører alternativ behandling
  9. Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir Helsedirektoratet hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 følger av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Begrunnelse for vedtaket:

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det i stadig flere smittetilfeller ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er under kontroll.

I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk disse tiltakene tiltak i hele landet.

Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Tiltaket gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir bestemt.

Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe tiltaket medfører for dem det. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige.

 

Vennlig hilsen

Bjørn Guldvog e.f. direktør

Johan Georg Røstad Torgersen direktør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

FOLKEHELSEINSTITUTTET;Helse- og omsorgsdepartementet;Landets fylkesmenn