Program:

Tirsdag 30. august: Sametinget KommuneTV

12.30 – 12.35 Innledning Konferansier Jan Erik Henriksen

12.35 – 12.45 Åpningsinnlegg Sametingsråd Runar Myrnes Balto

12.45 – 12.55 Åpningsinnlegg Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen

12.55 – 13.45 Presentasjon av deltakende organisasjoner og instanser

13.45 – 14.00 Kulturelt innslag Ronja Larsen & Elias Dass

14.30 – 14.55 Vold og seksuelle overgrep mot urfolk Margunn Bjørnholt, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

14.55 – 15.20 Vold og overgrep – fra privatsak til samfunnssak Marit Myrvoll, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)

15.20 – 15.45 Erfaringer fra arbeidet med tillitsbygging Anne Kristin Gurák, Árran Lulesamisk Senter

16-15 – 17.45 Etablering av et samarbeidsforum for arbeidet mot vold og overgrep i samiske samfunn Liv Eli Gaup og Anna Gundersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord)

 

Onsdag 31. august: Sametinget KommuneTV

09.00 – 09.20 Det kommunale krisesentertilbudet i samiske områder Olaf Trosten, Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)

09.20 – 09.40 Tilbud til voldsutøvere tilpasset den samiske befolkningen Máret S. Bitustøyl og Vårinn Sollied, Alternativ til vold Finnmark

09.40 – 09.55 TryggEst – vern av risikoutsatte voksne i en samisk kontekst Anna Gundersen, RVTS Nord 09.55 – 10.10: Likeverdige tjenester til sørsamisk befolkning Anne Laila Westerfjell Kalstad, Sørsamisk helsenettverk

10.10 – 10.25 Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Geir Borgen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

10.25 – 10.40 Stine Sofie Foreldrepakke og forebygging av vold mot de minste barna Kristin Håland og Tone Emilie Spinnangr, Stine Sofies Stiftelse

11.10 – 11.35 Politiets handlingsplan for mangfold, dialog og tillit mot 2025 Pål Meland, Politidirektoratet

11.35 – 12.00 Statens barnehus – tilbudet til samiske barn Siri Ulverud, Finnmark Politidistrikt

12.00 – 12.25 Støttesentrene for kriminalitetsutsatte – hva kan sentrene hjelpe med? Liv Hilde Birkelund, Politidirektoratet

12.25 – 13.00 VEIEN VIDERE: Samarbeidsforum, hva nå? (RVTS Nord), Sametingets handlingsplan mot vold og overgrep (Sametinget), Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet)