Her finner du oversikt over delegering av lover aktuelle for Kåfjord kommune: https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5426

 

Kommunelovens kap 5 har bestemmelser om delegering og innstillingsrett. Gjennom § 5-14 bestemmes det at kommunestyret selv skal vedta reglement for tildeling av myndighet til å ta avgjørelser og innstillingsrett. Dette skal gjøres innen 31.12. året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunelovens § 11-12 pålegger kommunestyret selv å vedta et reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.

Delegeringsreglementet skal sees i sammenheng med Saksbehandlingsreglement for folkevalgt organ og Økonomireglementet. I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og delegeringsreglementet settes da til side så langt det passer.

For tilfeller som ikke er særskilt nevnt i dette reglement, gjelder generelt vilkår slik det fremgår av kommuneloven og aktuelle særlover.

Delegasjonsreglementet har med seg en detaljert delegeringsoversikt i eget delegeringssystem levert av Kommuneforlaget, KF Delegering.

FORMÅL

Kåfjord kommunes delegeringsreglement avklarer ansvars- og myndighetsfordelingen mellom de ulike folkevalgte organer og forholdet mellom kommunestyret og administrasjonen, samt krav til rapportering. Et annet viktig formål med å avklare ansvar og myndighet i kommunen er å oppnå rasjonell og effektiv saksbehandling.

DEFINISJON

Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller til kommunedirektør. Delegering av myndighet innebærer ikke fraskrivelse av myndighet og ansvar.

PRINSIPPER FOR DELEGERING

1. Lovhjemler.
Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglement gjelder både etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 2018, særlover og etter forskrifter utgått fra lov.

2. Kommunestyret er det øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for kommunens virksomhet, jf. Kommunelovens § 5-3.
Kåfjord kommune er gitt en rekke oppgaver gjennom lovgiving. Ansvar og myndigheten i all lovgiving ligger som hovedregel til kommunestyret, som må foreta en fordeling av myndighet til folkevalgte organ eller kommunedirektør etter behov.

3. Myndighet som ikke kan delegeres – avgjørelser som fattes av      kommunestyret selv.
Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder folkevalgt organisering, kommuneplan, handlingsprogram, og saker som ifølge den, til enhver tid gjeldende kommunelov og særlovgiving, er lagt til kommunestyret.

4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ
Kommunestyret delegerer gjennom myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte organ sitt ansvarsområde i samsvar med dette reglementet.

5. Delegering fra kommunestyret til administrasjonen ved kommunedirektøren
Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, gir kommunestyret kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som av kommunedirektøren vurderes til ikke å være av prinsipiell betydning. All delegering til administrasjonen skjer til kommunedirektøren (jf. kommuneloven § 13-1)).

6. Videredelegering
Kommunedirektøren kan delegere myndighet videre til administrasjonen, med mindre annet er besluttet eller at det fremgår av lov at det ikke er adgang til videredelegering. Slik videredelegering, som skjer i ett trinn av gangen skal knyttes til stilling/rolle.

7. Prinsipiell / ikke prinsipiell sak
Når kommunedirektøren har fått delegert myndighet til å avgjøre saker uten prinsipiell betydning, avgjør denne selv i utgangspunktet hva som er av prinsipiell betydning. Ved vurderingen skal det ved siden av sakens karakter, tas hensyn til tidligere praksis og retningslinjer, og om saken haster. I en konkret vurdering om en sak er av prinsipiell betydning vil følgende moment være relevante: 

a): Vedtakets karakter og konsekvens for kommunen.
b): Tidligere praksis og retningslinjer
c): Er sakens skjønnsmessige sider avklart ved prinsippavgjørelser, instrukser eller tidligere praksis?
d): Er det nærliggende mulighet for at det kan oppstå politisk flertall for ny kursomlegging
e): Innvesteringssaker som ikke ligger i gjeldende budsjett og økonomiplan, og som i henhold til økonomireglementet ansees å ha prinsipiell betydning

8. Betydningen av delegert myndighet og overordnet organ si mulighet til å få seg fremlagt enhver sak
Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre. Delegerende organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøving av tildelt myndighet, og kan når som helst trekke denne tilbake. Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de begrensninger som ligg i forvaltningsloven § 35.

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver sak lagt fram for kommunestyret til behandling. På tilsvarende måte kan et overordnet organ kreve å få lagt fram enhver sak som er delegert til et underordnet organ.

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i saker der vedkommende vurderer dette som hensiktsmessig.

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige disposisjonen må vurderes som ugyldig.

BRUK OG KONTROLL AV DELEGERT MYNDIGHET

All delegert myndighet skal utøves innenfor og i samsvar med gjeldende rammer, herunder:

• Lover og forskrifter

• Delegeringsreglement/delegeringsvedtaket

• Øvrige reglement og avgjørelser fattet av overordnet nivå, herunder etiske retningslinjer

• Gjeldende planer og budsjett

Den som delegerer skal påse at delegert myndighet utøves i samsvar med gjeldende rammer og at delegerte oppgaver blir utført

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN

I henhold til kommuneloven § 11-12 er det kommunestyret selv som ved reglement kan vedta nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. De regler som gjelder for saksbehandlingen Kåfjord kommunestyre følger av dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven.

Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, faste utvalg og råd opprettet i medhold av kommuneloven, samt andre folkevalgte organer så langt de passer.