Oppdaterte anbefalinger 
Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er: 

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no). 

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige 
I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk. 

Drift av teststasjoner fortsetter 
Kommunen vil fortsatt drifte teststasjoner en stund til, blant annet med hensyn på testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for koronasertifikatet. Slik testing skjer som hovedregel ikke hos fastlegen eller på legevakta.  

Begrunnelse for oppheving av tiltakene 
Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.  

Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.  

Current recommendations for COVID-19

Stay home if you have newly arisen respiratory tract symptoms and feel unwell. You no longer need to be tested, and you do not need to stay home for four days with COVID-19. Contact a
doctor if you need medical attention. Testing will be available for a while longer.

On Tuesday 5 April, the Government removed the advice to stay at home for four days after COVID-19.

Updated recommendations
The current COVID-19 recommendations are:

 • Stay at home if you feel unwell and avoid contact with people at risk of a severe COVID-19 disease course if you have newly arisen respiratory tract symptoms.
 • You do not need to stay at home for 4 days.
 • Contact a doctor if you need medical attention.
 • You do not need to take a self-test. If you have a positive test result, the same advice applies to stay at home if you feel unwell.
 • You do not need to register positive self-test results with your municipality.
 • There are separate recommendations for those who have an increased risk of a severe COVID-19 disease course - Risk groups and their relatives (fhi.no).
 • See more about: Newly-arisen respiratory tract symptoms, COVID-19 testing and positive test results (fhi.no).
   

Self-tests will still be available
For a transitional period, self-tests will be available in the municipalities for people who still want to be tested. The advice for positive and negative test results is the same; stay home if you feel unwell.

Test centres will continue
The municipality will continue to operate test centres for a while longer for people who need to document having COVID-19 or for a negative test for the COVID-19 certificate. In general, such testing will not be provided by a family doctor or out-of-hours medical service.

Why have the measures been removed?
The omicron variant causes less severe COVID-19 disease course than previous variants of the virus, and many people are now either vaccinated or have had COVID-19. This means that most people are now well protected against a severe disease course.
The winter wave of COVID-19 seems to be declining in Norway. It is no longer necessary to limit transmission as before. It is now sufficient that people stay at home when they feel unwell.