Her kan du søke om midler:

www.regionalforvaltning.no

For å søke må du først registrere deg/din virksomhet som bruker av systemet - om du ikke har gjort det før.

Les mer om bakgrunnen for ordningen her

 

Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer
209/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop.
127 S (2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert
fordelingsnøkkel.


Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,
øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er
hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og forvaltes i tråd med ny,
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.
Kåfjord kommunes andel av disse midlene er kr. 1.700.000 og utbetales innen februar 2021.
Ordningen bygger på statsstøtteregulativet og Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.


Det følger en midlertidig forskrift aktualisert av Covid-19-situasjonen med midlene. Der kan vi
blant annet lese:


Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes
en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på
lokale utfordringer, behov og potensial
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Og videre om måloppnåelse:
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra

a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet