I juni 2018 fastsatte Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) en ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Forskriften innebærer at det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Når forbudet trer i kraft vil fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger bli historie.