Kommunevåpen Kåfjord

   

Delegert vedtak

      Delegert Formannskap - nr. 12/20
Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2020/204-90 2584/2020 X26 27.03.2020
Ta gjerne kontakt med vakthavende i bereskapsgruppen om denne saken dersom du har spørsmål.
Det aktuelle nummeret er 918 84035

Kunngjøring

Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse

Saksopplysninger

Smittevernloven:

Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i lov -1994-08-05-55§1-2 av mars 2020.
I § 5 i forskriften av mars 2020 vises det til at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Alle skal som utgangspunkt holde seg i sin hjemkommune for å unngå smitteoverføring og smitterisiko. Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte.
I formålsparagrafen til Smittevernloven gjengis følgende:
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.
I følge §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven kan kommunelegen fatte egne vedtak som er mer omfattende enn forskriften av mars 2020, forutsatt at følgende vilkår i smittevernlovens hhv §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt
Smittevern etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

I §4-1 om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering, vises det til at kommunestyret kan vedta, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, følgende:
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

I hastesaker kan altså kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen. I Kåfjord kommunes delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyremøte av 27.02.20, er delegasjon etter Smittevernloven gitt kommuneoverlegen.


Vurderinger

Undertegnede har i samråd med beredskapsledelsen i Kåfjord kommune vurdert lokale forhold sett opp mot aktuell forskrift av mars 2020, og den råderett kommunen har gjennom Smittevernloven til å foreta egne vedtak utover forskriftens innhold.

Kåfjord kommunes helsevesen er ikke dimensjonert for å kunne ivareta en betydelig befolkningsøkning i tiden før, under og etter påske. Ved at mange personer samles i forskjellige typer leire/oppsamlingsplasser, vil også sannsynligheten for smitteoverføring øke betraktelig.

Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet har kommuneoverlegen vedtatt at forskrift om forbud mot overnatting på fritidseiendommer også skal omfatte forbud mot overnatting i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.

Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv
Dette innebærer at det ikke er tillatt med overnatting i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter, for personer som ikke er registrert bosatt i Kåfjord kommune.

Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.

Overnatting i hytter eller i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter er tillatt for personer som har sin folkeregistrerte adresse i Kåfjord, men anmodes om å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer enn fem personer.

Vedtak

Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet har kommuneoverlegen vedtatt at forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendommer også skal omfatte forbud mot overnatting i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.

Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Kommuneoverlegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til
§ 7-2 er tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf bokstav d).
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.
Vedtaket gjelder fra lørdag 28.03.20 med en ukes varighet. Ny vurdering vil gjøres 03.04.20 for eventuell kontinuering av vedtaket ytterligere 7 dager.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.


Med hilsen
Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni