Språkprisens formål

Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?

Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå en kandidat!

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2018. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med en begrunnelse på maks 2 sider.

Forslag sendes innen 9. september 2018 til:

Gollegiella - bedømningskomiteen
SAMI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norway

Tel: +47 22 24 68 46

E-post: postmottak@kmd.dep.no

Mer informasjon om Gollegiella: https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/nordisk-samisk-samarbeid/gollegiella1/id684282/

Kunngjøring på norsk: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foresla-din-kandidat-til-gollegiella-2018/id2606976/