Kåfjord kommunestyre har i sak 75/21 vedtatt fri tilknytningsavgift for tilknytning til kommunalt vannverk ut 2021 og i 2022.

Etter interne avklaringer og i henhold til kommunestyresak 109/20 i møte 09.11.2020, gjelder perioden for fritak i 2021 fra 01.06.2021 - 31.12.2021, samt hele 2022. Fritaket gjelder kun tilknytning til kommunalt vann. Tilknytning må søkes om på vanlig måte før tillatelse til tilknytning gis.

Alle kostnader tilknyttet til graving, stikkledning og rørdeler m.v bæres av abonnenten, jfr standard abonnementsvilkår  749_Administrative_bestemmelser_trykk_071008.pdf

Innbetalt tilknytningsgebyr gjort etter 01.06.21 vil tilbakebetales og de aktuelle abonnentene vil kontaktes.

Saksframlegg - Vedtak om fritak fra kommunale avgifter 2021.pdf

Særutskrift_ Vedtak om fritak fra kommunale avgifter 01.10.2021, sak 75_21.pdf

Gjeldende - FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER vedtak 27.09.2018.pdf

Spørsmål kan rettes Drift og utviklingsavdelingen, på tlf. 77719228 eller 77719268