Kommunen mottok den 03.11.22 melding fra entreprenør om funn av kvernstein i gravertrasè under arbeidet med ny vannledning i området.

Arbeidet ble umiddelbart stoppet, og kommunen meldte den 04.11.22  inn funnet som «mulig kulturminne i gravetrase» til vedkommende myndighet (Sametinget/fylkeskommunen) i henhold til Kulturminneloven § 8 andre ledd.

Fredag 11.11.22 klokken 10:00 ble det tatt en befaring på stedet der grunneier, Sametinget, Nord Troms Museum, entreprenør og kommunen deltok.

Den 15.11 22 fikk kommunen svar fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, som sier at «Funnet i gravetrase er en kvernstein. Trolig har det stått en mølle her. Det kan være et samisk kulturminne eldre enn 1917 og derfor innleveringspliktig» og den 25.11.22 en kopi av e-post fra Sametinget til Tromsø Museum som sier bl.a:

«Sametinget har gjort en vurdering i forhold til Kvernsteinen som ble funnet under graving i Kåfjord»

(…)

Det var korndyrking i samiske bosettingsområder og kvernsteinen har inngått i en samisk kontekst. Korndyrking og kverning av korn må likevel sies å være en mer sentral del av kvensk kulturarv i disse områdene. Sametinget anser det også som sannsynlig at steinen har en direkte kvensk tilknytning gjennom Jacob Olsen. Vi ønsker derfor ikke å definere kvernsteinen som samisk og automatisk fredet» (sitat slutt)

Kommunen har i prosjektet Utbygging Olderdalen – Nommedalen vannverk ikke hatt anledning til å gjøre historisk research på funnet, all den tid vår oppgave er å bygge ny vannledning. Slike vurderinger er det vedkommende myndigheter som gjør.

Dersom vedkommende myndigheter ikke krever kvernsteinen, tilfaller denne grunneierne.