I sykepleien var det nylig en artikkel om en kommune der sykepleierne fikk over 16000 for å jobbe to ekstra sommerhelger. Når en leser artikkelen opplyses det at dersom en påtar seg en ekstra helgevakt, er kompensasjonen 1385 kroner og beløpet øker til 4050 ved 4 vakter.

I Kåfjord kommune har en sykepleier kr 1700,- i kompensasjon og 4 vakter utgjør kr 6800,-. I tillegg gis 50% tillegg av satsen ved langvakter. I Kåfjord kommune får alle ansatte i pleien som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie ekstra kompensasjon.

Dette følger av Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2017 - 2019, vedtatt i Administrasjonsutvalget 15.09.2017 pkt 9.2 Markedsmessige forhold:

Ansatte i universitets-, høyskole- og fagarbeidergruppene i kap. 4  godskrives med 6 års lønnsansiennitet ved tiltredelse, og følger øvrig ansiennitetsberegning.

Det tilstås et lokalt lønnstillegg på kr. 31.000,- pr. år for sykepleiere som arbeider i pleie-/omsorg i ordinær turnusplan og kr 34.000,- pr år for spesialsykepleiere (Økt etter 15.09.17)

Ekstra lønnskompensasjon for ansatte i PRO-tjenesten som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie;

Kr. 800,00 pr. ekstravakt for assistenter

Kr. 1.300,00 pr. ekstravakt for hjelpepleier-/fagarbeiderstillinger

Kr. 1.700,00 pr. ekstravakt for stillinger f.o.m. høyskolegruppen

Det gis et tillegg på 50% av satsene ved langvakter

Lønnskompensasjonen knyttes til helgene fra fredag morgen kl. 07.30 ( gjelder langvakter) til mandag morgen kl. 07.45 (gjelder langvakter) og gjelder under avvikling av hovedferien på inntil 8 uker. Tillegget utbetales til fast ansatte og øvrige ansatte som er omfattet av Hovedtariffavtalens kap 1, § 1, pkt. 1.1.  Utbetalingen forutsetter at det ikke er fravær i ordinær helgevakt i hht. oppsatt turnusplan.

I tillegg har Kåfjord kommune en lokal forhandlingsavtale der sykepleiere som jobber "hinkehelger" får et tillegg pr utført arbeidstime på kr 170,-, fagarbeidere får kr 150,- pr arbeidet time. Tillegget gis på ekstra helg, lørdag og søndag og ordinære tillegg for kveld, natt og helg utbetales som normalt.