Vi har de siste årene sett en kraftig økning i trafikk på veien fra enden av fylkesveien og opp på fjellet til Gorsabrua, Guolášjávri og til Huortnáš, hvor man parkerer for å gå til Halti, Finlands høyeste fjell. Det er på sommeren til tider stor trafikk, spesielt av finlendere, men også tilreisende fra hele Europa. All denne trafikken stiller større krav til oppgradering, vedlikehold og tilrettelegging land veien til Huortnáš.

Per i dag er det en frivillig Vipps-løsning som er satt opp nederst på veien. Problemet med denne er at den kun kan brukes av de norske brukerne av veien. Denne treffer derfor dårlig på noen av de som faktisk bruker veien mest. Kåfjord kommune ønsker derfor å etablere en betalingsløsning som kan brukes av de tilreisende. Slik kan kommunen få inn penger til vedlikehold, tilrettelegging og drift av vei og parkeringsplasser med informasjon, toalett, avfallshåndtering osv. Alle inntektene fra betalingsløsningen vil gå uavkortet til oppgradering, vedlikehold og tilrettelegging langs veien opp til Guoláš.

Det er friluftsloven som regulerer forholdet rundt å ta betalt for bruk av veien. Troms Kraft AS som er eier av veien, har etter friluftslovens § 4 mulighet til å kreve betaling for bruk av veien. Dette for å sikre standard og vedlikehold på veien og tilrettelegging langs veistrekningen. Troms Kraft AS har stilt seg positive til at Kåfjord kommune etablerer en slik betalingsløsning for å bidra til vedlikehold og tilrettelegging langs veien.

Det er spesifikt sett på å bruke løsningen til Easypark, som blant annet Lyngen kommune har gode erfaringer med ved parkeringsplassen til Blåisvannet. Easypark kan brukes av alle og er allerede utbredt blant annet i Finland, Sverige og Tyskland, til sammen 20 land i Europa.

Easypark benytter en digital betalingsløsning med bruk av app. Det er ingen bommer eller kostbare betalingsautomater som må etableres. Easypark tar seg av produksjon og oppsett av informasjon og skilt. Tjenesten koster heller ingenting for Kåfjord kommune å benytte seg av. Easypark tar en liten prosentandel av hver transaksjon for å finansiere tjenesten sin.

Det vil altså etableres en sone som starter ved enden av fylkesveien i Kåfjorddalen. Enden på sonen er på parkeringsplassen på Huortnáš. Man må derfor betale for å komme inn i denne sonen, hvor man så kan bevege seg fritt. Det foreslås en døgnpris og en årskortpris i tillegg til en tilleggsavgift ved unnlatt betaling.

Det vil bli en ordning som gir fritak for avgift for grunneiere og næringsdrivende i de berørte områdene.

Kåfjord kommune forslår følgende satser:

Døgnkort                                                    kr 100,-

Årskort                                                        kr 300,-

Tillegg per ekstra kjøretøy                          kr 100,-

Tilleggsavgift ved unnlatt betaling              kr 600,-

 

Prisene er foreslått å gjelde for ett kjøretøy og tilknyttes den aktuelle bilens registreringsnummer. Om man ønsker å benytte flere ulike kjøretøy til å kjøre/parkere på den aktuelle veien/parkeringsplassen, må det kjøpes separate døgn-/årskort for de ulike kjøretøyene, hvor det foreslås en rabattert pris fra kjøretøy nummer to og oppover. Det må også vurderes om det skal være mulighet til å kjøpe familie- eller husstandskort eller om hvordan dette eventuelt lar seg gjennomføre.

Betalingsløsningen forslås innført på følgende områder (se også kartutsnitt under):

  1. Guolášveien, fra enden av fylkesveien i Kåfjorddalen. Sonen går så til veienden ved parkeringsplassen på Huortnaš.
  2. Eventuell parkeringssoner andre steder i kommunen hvor det er behov.

Kåfjord kommune ønsker spesifikt tilbakemelding på følgende:

  • Plassering og avgrensing av betalingssonen
  • Størrelse på døgnpris og årskortpris
  • Om det skal innføres familie- eller husstandskort
  • Evt andre steder det er behov for å innføre en slik betalingsløsning for å sikre bedre tilrettelegging.

Høringsfristen settes til fredag 2. april 2021

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, boks 47, 9146 Olderdalen.

Det er også mulig å gi innspill i skjemaet under.