I SSB sin befolkningsframskriving for Kåfjord fram mot 2040 ser man en nedgang i kommunens innbyggertall generelt og dermed også en nedgang i antall ungdommer. Framskrivinga viser at Kåfjord fram mot 2040 vil ha en nedgang på 27,7 % i aldersgruppen 13-15 år. Pr i dag har kommunen 57 ungdommer i denne aldersgruppen. Dette vil i snitt si 19 elever på årskull. Slår SSB sin framskriving til, har Kåfjord kommune bare 42 elever på ungdomstrinnet i 2040.

Ungdommens ønsker

Ønske om felles ungdomsskole ble tatt opp av flere respondenter i siste innbyggerundersøkelse våren 2021, da spesielt i aldersgruppen 13 til 15 år. Kåfjord kommunes Ungdomsråd tok opp saken i oktober 2021, Barnas Kommunestyre i mars 2022 og Kåfjord Kommunestyre gjorde i sak 38/22 følgende vedtak:

«Det sendes ut et høringsnotat til skolenes rådsorganer, ansatte, elever, foresatte, fagforeninger, ungdomsråd, politikere, innbyggerne og andre interesserte, hvor kommunen ber om innspill på forslag om felles ungdomsskole.»

Langsiktig, målrettet og strategisk satsing på barn og unge i Kåfjord kommune
vedtatt i ungdomsrådet 05.04.22 sak 6/22 og i Kommunestyret 07.04.22 sak 31/22

I det vedtatte mandatet til denne strategien stilles det spørsmål ved om dagens struktur er tjenlig for barn og unge. Dette fordi begrensede sosiale nettverk blant ungdommene her gjør seg gjeldende, og kan være en uheldig faktor når det kommer til tematikker som for eksempel mobbing og utenforskap.

Det pekes også på Distriktssenterets rapport Innsikt fra Ungdommens distriktspanel der det blant annet framheves funn fra Ungdata-undersøkelsen som går på ungdoms positive inntrykk av å bo i et oversiktlig lokalmiljø der alle kjenner alle. Samtidig påpekes følgende: I tillegg til rykter, jantelov og bygdedyret, opplever også en del ungdom at små miljø gjør det vanskelig å stikke seg ut og «være seg selv», og savner et mangfold av folk og interesser (ibid.). Team barn og unge er av den oppfatning at en ungdomsskole med flere elever, større mangfold og mulighet for et mer konsentrert fagmiljø for lærere bør kunne by på muligheter for positiv utvikling innenfor flere tematikker som gjelder ungdom i kommunen.

Det er med andre ord mye som taler for en felles ungdomsskole i kommunen. Før vedtak gjøres bør det iverksettes en ekstern utredning for å sikre et objektivt beslutningsgrunnlag. Her må det tas stilling til både organisatoriske, pedagogiske og økonomiske konsekvenser som læringsutbytte, plassering, konsekvenser for nærmiljø, reisevei, skolemiljø osv.

Innspill til Kåfjord kommunestyre

Kommunestyret ber om innspill fra parter i saken og andre interesserte. Hva tenker du /dere om felles ungdomsskole i Kåfjord?

Bør mellomtrinnet også inkluderes?

Innspill sendes Kåfjord kommune pr post til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller pr epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Høringsfrist: 30. november 2022.