Kåfjord Utvalg for oppvekst og omsorg vedtok den 05.03.2020, i sak 10/20, å sende planprogrammet for Helse- og omsorgsplanen ut på høring.
Prosessen med planen ble forsinket på grunn av omprioriteringer og nasjonale begrensninger som inntrådte på grunn av Covid 19.

Høringsfristen settes til 6 uker, med høringsfrist 20.01.2021.
Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i samme periode;
Høring

Innspill til planprogrammet sendes til Kåfjord kommune
pr. epost: postmottak@kafjord.kommune.no,
eller pr. post: Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen