Åpen høring - frist 25.08.2019:

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) behandlet i møte 23. mai 2019 i sak 27/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse.

Vedtaket er punktvis slik:

  • Språkplanen godkjennes slik den foreligger
  • Språkplanen sendes ut på åpen høring
  • Språkplanen skal til behandling i kommunestyret 4. september 2019
  • Rullering/evaluering av Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020 ses i sammenheng med utarbeiding av en langtidsplan for samisk språk i Kåfjord kommune (4-10 år)

Ordlyden i det enstemmige vedtaket i HOO:

«Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som forelagt. HOO vedtar at planen skal sendes ut på høring før behandling i kommunestyret 4. september 2019. Når endelig vedtak foreligger ønsker HOO at administrasjon utarbeider en tidsplan for gjennomføring av forelagte plan.

HOO ber om at planen videreutvikles til å bli en langsiktig plan i forbindelse med at kommunens Overordnet tospråklighetsplan evalueres i 2020.»

Møteprotokollen fra HOO er under denne linken:

https://www.kafjord.kommune.no/sakspapirer-og-moeteprotokoller.433799.no.html

Hermed inviteres lokale organisasjoner, institusjoner, lag, foreninger, kommunale etater, offentlige og private bedrifter, og enkeltpersoner om å komme med uttalelse og innspill til Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse. Høringsfristen er 25. august 2019.

 

Uttalelser og innspill sendes til:       

post@kafjord.kommune.no

eller til:                                             
Postboks 74, 9148 Olderdalen

 

Spørsmål vedr. planen rettes til:       
Etatsleder for oppvekst Elisabeth Gulbrandsen, telefon: 77 71 92 19, elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no

 

Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, sammen med høringsuttalelsene skal til politisk behandling i kommunestyret 4. september 2019.

Last ned den norske versjonen av høringsutkastet her.

Last ned den samiske versjonen her.

Utarbeiding av en langtidsplan for samisk språk i Kåfjord kommune (4-10 år), skal ses i sammenheng med rulleringen/evalueringen av Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020. Tospråklighetsplanen skal til politisk behandling i 2020.

 

Under denne linken finnes til her:

https://www.kafjord.kommune.no/tospraaklig-kommune.475465.no.html

  • Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020    med tilhørende
  • Aktivitetsplan for kommunen 2019-2021

Vi ønsker en bred og konstruktiv debatt og innspillsrunde, derfor er det viktig at du og dere bidrar med din og deres meninger og synspunkter til denne planen.

 

Med hilsen

Elisabeth Gulbrandsen, etatsleder for oppvekst