Kåfjord Kommune har mottatt en dispensasjons-søknad fra Lerøy Aurora for etablering av midlertidig akvakulturell drift på lokasjon Ysteby.

Saken har vært oppe i formannskapet 09.06.2022, der det ble vedtatt at formannskapet ønsket å få et best mulig kunnskapsgrunnlag før saken tas opp til politisk behandling.

Det ble forespurt en bred høringsrunde, der alle berørte parter og sektormyndigheter tas med i prosessen.

 

På bakgrunn av gjeldende Kystsoneplan er det ikke satt av at området skal reguleres for akvakultur, men underveis i behandlingen av planen var dette en av de foreslåtte lokalitetene. Det er dermed utført en konsekvensutredning på dette tidspunktet. På grunn av dette er det nødvendig å be om en midlertidig dispensasjon for drift.

 

Høringsbrevet vil også sendes ut til lokalt media.

 

Dersom du ønsker videre informasjon vedrørende høringsbrevet kan det tas kontakt med kommunen direkte på e-post, telefon eller ved å møte opp på rådhuset.

 

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller fysisk til “Kåfjord Kommune, boks 74, 9146 Olderdalen”.

 

Dersom det er spørsmål til høringen kan disse rettes til Lerøy Aurora AS ved Hugo Nilsen på

telefon +47 90026811 og e-post hugo@leroyaurora.no eller Kåfjord Kommunes kontaktperson på fredrik.tollefsen@kafjord.kommune.no og telefon 777 19 247

 

 

Frist for innspill settes til 02.09.22