Det kom mange spennende innspill både fra de fysisk fremmøtte og fra de som deltok over nett. Under idemyldringen ble det jobbet i tre grupper med ulik tematikk.

Hva skal hovedtema for skolen være?

 • Urfolk i Nord
 • Kulturproduksjon
 • Tre stammers møte med fokus på mangfold
 • Nordlige verden med målgruppe internasjonal skole/folk i nordområdene/Europa
 • Urfolk og bærekraftperspektiv
 • Lokale håndverkstradisjoner
 • Sjøsamisk kompetanse (bærekraft, kombinasjonsdrift, kulturtradisjoner ved fjorden)
 • Folk til folk samarbeid
 • Naturopplevelser inkludert kulturminnekunnskap

Hva kan formålet med folkehøyskolen gå ut på?

 • Å ivareta og bruke naturen på en bærekraftig måte
 • Urfolksfilosofi knyttet til landskap og bærekraft
 • Naturpanelet – urfolkskunnskap i et nasjonalt perspektiv
 • Tradisjoner sett opp mot kulturarv og nåtid
 • Klimaperspektiv
 • Delingskultur og gjenbruk
 • Bør være frilynt
 • Ha en praktisk tilnærming
 • Digital arena for læring og deling

Hvilke fag bør kunne tilbys?

 • Urfolk og natur
 • Selvbergingsprinsippet, å leve av det naturen gir med god forvaltning, men også å overleve i naturen
 • Husflid/duodji, design og estetiske fag
 • Fiske, fangst og friluftsliv (årstidsbasert), herunder fjordfiske
 • Sanking
 • Byggeskikk og håndverk
 • Nordsamisk språk (andre samiske språk?)
 • Samisk kultur og språk
 • Engelsk
 • Musikk
 • Film og foto (naturfortografi)
 • Visuell kunst og brukskunst
 • Scenekunst
 • Arrangementskompetanse
 • Design og teknologi, digitale møteplasser for nordlige folk
 • Mat og mattradisjoner, foredling av mat, kreativ mat/nye matopplevelser
 • Historie, praksisnær historie
 • Verdde-samfunnet
 • Jordbruk
 • Kombinasjonsnæringer
 • Innovasjon og teknologi
 • Ekstremsport
 • Urfolk i nord
 • Klima, miljø og bærekraft, naturvern
 • Energi
 • Reiseliv og guiding, kultur og turisme, veivisere
 • Juss, Rettigheter (Urfolk) innen bruk av hav og fjell
 • Folk til folk samarbeid
 • Reise – og besøk til andre urfolk
 • Folkehelseperspektiv i alle fag
 • Flerfaglig og tverrfaglig undervisning i bolker
 • Mulig med flere linjer?

Aktuelle samarbeidsparter?

 • Lokale krefter, bedrifter, lag og foreninger
 • UtiNord/Nord-Troms Friluftsråd
 • Kåfjord Meta, Kulturskolen og Biblioteket, Grunnskolene, Språksenteret
 • HATS og Beaivvas, Halti Kvenkultursenter
 • Senter for nordlige folk
 • Lokalt Fiskarlag og bondelag
 • Birtavarre Røde Kors
 • Jegere/jaktlag
 • Lien Urtegård
 • Davvi Senter for scenekunst
 • Riddu Riddu
 • Lokale kunstnere
 • UIT, Fredsstudiet
 • Duodjjeinstituhtta
 • Samisk høyskole
 • Arctandria
 • Husflidslagene
 • Fylkeskommunen
 • Sametingsrådet, Sametinget
 • IVGU/NSR Sameforening
 • FN
 • Land og folk i nordområdene
 • VisitNorway
 • Transportselskap

Eierform?

Privat drevet med støtte fra fylket/andre

Stiftelse

Internat på Kåfjord helsesenter

Aksjeselskap? Med flere eiere

Annet?

Skolen bør kanskje ha et trespråklig navn?

Bruke Birtavarre og det nedlagte helsesenteret

Senter for Nordlige folk er bra lokasjon

Sosiokrati som verktøy

Støtte fra Lånekassen

Skal gi gode opplevelser, og være et tilbud om noe som ikke finnes fra før

Viktig å se det store bilde, å være urfolk og mangfold mer enn snevre det inn til samisk kultur; dvs de bildet med det mangfoldet vi selv er en del av med norsk, kvensk, finsk, samisk (også sjøsamisk)

Viktig at ungdommen er med på planleggingen, gi innspill, siden de er fremtidens mulige elever. Viktig å spørre målgruppa om hvilken skole de vil ha.                                                                                                                           

 

Oppfordring

Ordfører ønsker at folk som kan tenke seg å bidra melder seg til å jobbe i gruppe med denne tematikken. Det har allerede meldt seg tre representanter som ønsker å bidra til realiseringen av en folkehøyskole i Kåfjord. Men det er behov for flere krefter. Siden det er kun kvinner som har vist interesse oppfordrer kommunen spesielt menn å melde inn sitt engasjement. Send mail til ordfører@kafjord.kommune.no