Det etterlyses informasjon rundt Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033) for Olderdalen-Langslett og planprogrammet for steinbruddet i Djupvik.

Vi er enda tidlig i prosessen både med steinbruddet og NTP, slik at det vil ikke være noe nytt fra Kåfjord kommune å tilføre disse to sakene utover det som er kommet fram hittil. Vi har også registrert de innspill som er kommet til selve planprogrammet for steinbruddet, gjennom høringen som ble avsluttet 5. mai. 

Nasjonal Transportplan (NTP) skal endelig vedtas i Stortinget 14. juni 2021. Vi håper på positivt vedtak og at Olderdalen-Langslett kommer tidlig i planperioden. Inntil denne datoen så vet vi ikke om denne strekningen blir prioritert eller om det tilføres finansiering. Vi vet heller ikke om dette prosjektet kommer tidlig eller sent i perioden (2022-2033). Straks vedtaket er gjort i juni, og dette medfører positivt vedtak for vår del, så vil vi gå i dialog med Nye Veier AS om det videre arbeidet.

 

Her er tentativ framdriftsplan for prosessen med steinbruddet som er igangsatt av Høgtun Plankontor:

2. juni – orientering om planene i formannskapet av Steinar Høgtun/Myrvoll Maskin

14. juni – Politisk behandling av planprogram med merknadsbehandling (her er innspillene med fra høringen)

Juni-august – Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning

Medvirkning med folkemøter og informasjon vil sannsynligvis foregå i perioden juni-august.

16. september – 1. gangs behandling av planforslag i formannskapet, eventuelt vedtak om å sende på høring.

 

Her kan dere lese mere om hva et planprogram er:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-1-planprogram/id556751/

 

Her kan dere lese mer om hva en reguleringsplan er:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=4

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)

ordfører