Denne informasjonen er hentet på udir.no fra veilederen om smittevern for 1.-10.trinn i forbindelse med Covid- 19 pandemi.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene er for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

1) Syke personer skal ikke være på skolen

2) God hygiene

3) Redusert kontakt mellom personer

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Det vises i øvrig til veiledere barneskole og ungdomsskole på: www.udir.no

1. Skoleskyss

( se også kommunelegens anbefalinger om at flest mulig tar seg til og fra skolen selv) 

- Skoleskyss til/fra skolen vil gå som normalt fra 27.april, med vanlige tider til/fra skolen.

- Skolen starter som vanlig kl 8.15, og slutter kl 14.00.

- Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen. 

- Elever bør de sitte med 1 meters avstand.

- I bussen deles kohortene slik: u-trinn sitter bakerst, m-trinn sitter midt i bussen og b-trinn sitter fremst i bussen

- Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

-  Det vil være ekstra renhold om bord etter TFT tiltak.

- Elevene holder opp busskortet når de går på bussen

- Personer i karantene skal ikke under noen omstendigheter ta buss.

- Elever som blir syke på skolen skal ikke ta buss fra skolen, men de skal hentes

- Bruk av offentlig transport bør begrenses der det er mulig.

 

2. Rom tilgjengelig for 1.-10. trinn, IFK og SFO:

• 1.-4.klasse: bruker kun A og B-fløy, barneskolen, og de bruker inngang til barneskolen. 

1.og 2.kl bruker toalett ved rådgiver/helsesøsterkontoret, og 3.og 4.kl bruker toalett i gangen ved inngang barneskolen.

• 5.-7. og IFK klassen bruker kun 1 etg C-fløy, og de bruker inngang på nordsiden C-fløy. De bruker toalett i 1. etg C-fløy

• 8-.10.klasse bruker kun 2 etg i C-fløy (U-trinnet), de bruker inngang som de vanligvis bruker. U-trinnet bruker kun toalett i 2 etg C-fløy

• SFO bruker inngang b-skolen, de bruker kun sin avd og toalett.

• Dørene vil være lukket mellom fløyene.

• Ved bruk av Duodji-rom etc er det viktig å forholde seg ekstra til alle smittevernreglene 

• Idrettshallen vil ikke bli åpnet våren 2020 iflg drift v/leder

 

3. På skolen, start og slutt på dagen 

• Større samlinger skal unngås.

• Alle elever har egen pult for å sikre avstand på minst 1 meter. 

• Det kan bli opprettet merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel

• Skolegården vil være et samlingspunkt på morgenen, og etter skoleslutt. Elevene vil bli møtt av lærere ute mandag morgen.

• 1-4.kl går først på bussen etter skoleslutt, og de sitter fremst.

• 8.10 kl går som gruppe 2 på bussen, og de sitter bakerst.

• 5.-7.trinn + IFK går sist på bussen, og de sitter midt i bussen.

• Unngå trengsel på vei inn og ut av skolen, og på toaletter.

• Elevene skal ha sine klær på anvist plass.

• Elevene tar seg inn og ut fra klasserom for av-/påkledning sammen med sin gruppe til egne tider for ikke å blande gruppene. 

• Håndvask etter avkledning

• Eleven bør ha med ekstra klær til mye uteaktivitet. Dette forvares i klasserommet.

• Foresatte bør ikke bli med inn på skolen/garderoben om det ikke er høyst nødvendig.

 

4. Gruppeinndeling(kohort) 

- Anbefalt gruppestørrelse på hver kohort er 20 pers.

- Hos oss: 1-2.kl er en Kohort, 3 og 4.kl er en Kohort, 5,6 og 7.kl + IFK er en Kohort, og 8-10.kl er en Kohort. 

- SFO vil være en Kohort. Det er kun elever fra 1. og 2.klasse som har SFO hos oss.

- Kohortene vil ha faste lærere og assistenter

- Elever og ansatte innen en kohort oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt/fysisk kontakt. Innenfor Kohortene kan det være aktiviteter, lek etc

- Det er viktig at elevene i ulike kohorter ikke blandes så langt det lar seg gjøre.

- To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pause. Samarbeid bør fortrinnsvis foregå utendørs 

- Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom.

- Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.

- Kohortene kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).

- Det er mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/ undervisning ute.

- Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

- Alt dette gjøres med mål om å forhindre/ bremse smitte.

 

5. Møter med foresatte 

• Det vil ikke bli arrangert fysiske foreldremøter, utviklingssamtaler eller andre større samlinger i dette stadiet av covid-19 utbruddet. Eventuelle møter vil fortrinnsvis bli gjennomført digitalt.(Ved behov for fysiske møter gjelder strenge regler for smittevern.)

 

6. Friminutt 

• 1-4 og 5-7 + IFK vil ha delt skolegård i friminuttene, og noen av kohortene vil ha pauser på ulike tidspunkt

• 8-10.trinn har pauser på andre tidspunkt enn 1-7.trinn, de kan ha friminutt inne, men vil og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.

• Elever må minnes på å holde avstand i friminutt (minst 1 meter).

• Voksne vil være ute/inne i friminuttene, bla for å minne elevene på å holde avstand.

 

7. Fag og undervisning 

- Det må påregnes at det ikke vil være ansatte med fagkompetanse i alle fag da ansatte må følge sin gruppe(kohort)

- Enkelte fag må løses med alternative opplegg på grunn av smittevern. Eksempel er: mat og helse, Duodji, kroppsøving, musikk.

- Det blir kroppsøving ute,  og ingen dusjing en periode fremover.

- Det kan legges opp til en del mer undervisning ute.

- Skift før gym kan eventuelt gjennomføres i ulike klasserom for å sørge for mer plass.

- Unngå aktiviteter med nærkontakt mellom elever som for eksempel enkelte lagidretter, pardans, kampsport, eller lignende.

- I flere fag deles utstyr. Om mulig kan man benytte personlig utstyr, eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal utstyret rengjøres etter bruk.

- 8.-10. kl: språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes: det må sikres at elever kan holde minst en meters avstand. Elevene bør grupperes i klasserommet ut fra evnt kohorttilhørighet.

- Det vil være avvik fra den ordinære fag -og timefordeling, og fra noen av kompetansemålene, da smittevern er hovedfokus!

 

8. Måltid

 - Elevene skal sitte ved sin egen pult å spise.

- Mat og drikke skal ikke deles.

- Elevene har med sin egen matpakke. 

- De som har drikke på skolen får det, de som ikke har skoledrikke anbefales å ta med drikke hjemmefra.

- Ansatt henter skoledrikke til sine grupper.

- Skolelunsj utgår en periode fremover, mer info om dette kommer.

- Mat tilberedes på SFO, men elevene skal i hovedsak ikke bidra. Mat bør serveres porsjonsvis.

 

9. Leker og skolemateriell 

• Læringsmateriell, leker og annet skal ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

• Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.

• Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.

• Det må ikke tas med leker hjemmefra.

• Det blir færre leker tilgjengelig.

• Klassebamsen må dessverre i karantene.

 

10. Elever skal møte på skolen 

• Når de ikke har symptomer på sykdom.

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer.

• Alle med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

• Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

 

11. Syke personer skal ikke på skolen

 - Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

- Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen, og foresatte varsles om at eleven er syk. 

- Syke elever bør ikke ta offentlig transport. 

- Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever.

- Den syke bør ta på ikke-medisinsk munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre, og dersom munnbind er tilgjengelig.

- Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler. 

- Mer om rutiner ved utbrudd finnes i veileder for smittevern.

 

12. Renhold på skolen

- Eleven skal vaske over egen pult daglig.

- Leker, nettbrett, servanter, dørhåndtak, trappegelendre, stoler og andre gjenstander som berøres ofte skal vaskes hyppig, og minimum daglig. 

- Toalettsete, toaletter og kran på toalett tørkes 2-4 gang daglig av renholdere, og de tar også søpla!

- Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.

- Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.

- Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart.

- Leker og materiell som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.

- Leker og materiell kan også ryddes bort («karantene») i 3 dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.

- Tøyleker og andre tekstiler må vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort.

- Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

 

13. Elever og ansatte skal vaske hender 

- Håndvask med vann og såpe i ca 20 sek, og tørkes med papirhåndklær.

- Elever og ansatte skal vaske hender før man drar hjemmefra og når man kommer hjem.

- Elever og ansatte skal vaske hender når man kommer til skolen.

- Ved bytting av klasserom.

- Etter hosting og nysing.

- Etter toalettbesøk.

- Før og etter måltider.

- Etter at man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt.

Etter kontakt med dyr.

- Ved synlig skitne hender.

- Man bør unngå å ha på ringer og armbånd.

Det vil være tørkepapir, våtservietter etc tilgjengelig på klasserom etc.                                       Olderdalen skole 07.05.20