Kåfjord kommune søkte om kr. 800 000 fra Kulturtankens utlysning «Integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging» til pilotering av Kompetanse- og Ressurssenter for E-sport og Datakultur avdeling Nord.

Midlene skal stimulere til kommunalt utviklingsarbeid innen datakultur og tjenester rettet mot barn og unge, synliggjøre og informere om dataspill som et likeverdig men egenartet kunst- og kulturutrykk og spre modell for ungdomsmedvirkning innen feltet.

Partnerne i prosjektet vil sikre at både tekniske og kulturfaglige perspektiv blir godt ivaretatt. Gjennom UKM Arctic vil nærkommuner bli involvert, og erfaring fra prosjektet blir spredd til andre kommuner i Troms. Gjennom UKM Norge vil funn og metoder fra prosjektet tilflyte et nasjonalt nettverk av aktører i feltet.

Kåfjord kommune klarte med prosjektet KåfjordMeta å styrke kommunens digitale tilstedeværelse og forme ungdomsarbeidet tettere opp mot ungdommenes interesser. Vi ser også at tilbudet fanger opp ungdom som ellers ikke er i kontakt med fritidsklubbene eller andre organiserte tilbud, - for mange er dette det eneste fritidstilbudet de har, noe som gir uttelling i arbeidet mot mobbing, utenforskap og ensomhet.

KåfjordMeta har også lyktes lokalt i å tydeliggjøre for beslutningstakere og organisasjoner at spill er mer enn rekreasjon. Det er et behov for å spre dette ut i regionen, - at dataspill er et kulturuttrykk, med muligheter til å medvirke, oppleve, skape og lære, gjennom deltakelse, øving og kreative prosesser, i et fellesskap og foran et publikum. Vi ser på det som avgjørende at organisasjoner og offentlige aktører tar feltet like alvorlig som tradisjonelle kulturområder, og sørger for å bygge kompetanse, bemanning og støttefunksjoner.