For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskrift om møteforbud og stengning av virksomhet, se https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-12-270, fastsetter riksadvokaten at botens størrelse på individnivå normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager. På vanlig måte må imidlertid straffeloven § 53 annet ledd iakttas.

Dersom det utferdiges forelegg til foretak, skal botens størrelse normalt ikke være lavere enn 50.000 kroner.

For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskriftene om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, jf. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294 og https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-03-15-295, fastsetter riksadvokaten at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.
For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager.
Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter må bøtenivået økes.

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer råd om sosial distansering, samt regler for hjemmekarantene og hjemmeisolering
https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

Framtid i Nord har også laget en sak det er mulig å linke til om samme tema.
Link til nettsak: https://www.framtidinord.no/nyheter/2020/03/17/N%C3%A5-kan-du-f%C3%A5-store-b%C3%B8ter-om-du-bryter-karantenebestemmelsene-21370657.ece