Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt Kåfjord kommune kr 283.000 til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter som følges av nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021-2022). Tildelingen er basert på antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1.kvartal 2021.

Det er vedtatt i næringsstyret 13.januar 2022 sak 03/22 om at fullmakt til behandling av søknader og fordeling av midlene er delegert til administrasjonen.
 

Hvem kan søke?

  • Registrerte bedrifter i Kåfjord kommune, spesielt innenfor bransjer som reiseliv, overnatting, turbiltransport og servering.
  • Dersom bedriften tidligere har fått støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning, vil søknaden gjelde nye kostnader som ikke har fått støtte til tidligere.
  •  Andre lokale virksomheter som har blitt økonomisk berørt av smittevernstiltak og nedstenging.
  • Virksomheter som ikke har søkt eller fått støtte fra statens eller kommunens kompensasjonsordning tidligere vil bli prioritert.
Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller er under konkursbehandling på grunn av andre grunner, bedrifter som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
 

Spørsmål rettes til næringskonsulent, Vivien Olsen på tlf 77 71 92 58 eller vivien.olsen@kafjord.kommune.no

 

Vi behandler kun søknader som kommer inn via regionalforvaltning.no. Søknader utenom regionalforvaltning.no vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist 13. februar 2022.